+38 (04744) 3-87-81
Меню
Остання редакція: 14 січня 2021

Теплотехніка

ТЕПЛОТЕХНІКА

 

Кафедра прикладної інженерії та охорони праці

Інженерно-технологічний факультет

 

Викладач: к.т.н., доцент Кепко О.І.

 

Анотація:

Мета: Курс "Теплотехніка" – загальнотехнічна дисципліна, яка вивчає методи  одержання, перетворення, передачі і використання теплоти, а також принципи дії і конструктивні особливості тепло- і парогенераторів, теплових машин, апаратів і пристроїв.

Завдання: Завданням курсу "Теплотехніка" є вивчення теоретичних основ теплотехніки (ТОТ) – термодинаміки і теорії теплообміну, а також теплоенергетичних установок, які включають в собі паливо, паливні пристрої, компресорні установки, теплозабезпечення, відновлювальні енергетичні ресурси та їх використання.

Програмні компетентності.

Інтегральна компетентність:

-       Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі агропромислового виробництва та у процесі навчання, що передбачає застосування визначених теорій та методів відповідної науки і характеризується певною невизначеністю умов і вимог.

Загальні компетентності:

-       Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями;

Фахові компетентності:

-       Здатність використовувати теоретичні основи та базові методи термодинаміки і гідравліки для визначення і вирішення інженерних завдань

Програмні результати навчання:

-       Формулювати нові ідеї та концепції розвитку агропромислового виробництва;

-       Розуміти принцип дії машин та систем, теплові режими машин та обладнання аграрного виробництва. Визначати параметри режимів роботи гідравлічних систем та теплоенергетичних установок сільськогосподарського призначення.

Короткий зміст курсу:

Технічна термодинаміка. Теплоємність. 1-й закон термодинаміки. Другий закон термодинаміки. Термодинаміка реальних газів. Термодинаміка реальних газів. Теплопередача. Теорія тепло- та масообміну. Теплопровідність та тепло масообмін. Промислові теплоенергетичні установки. Теплові процеси та апарати. Парові котли і установки. Двигуни внутрішнього згорання. Компресори, вентилятори. Застосування теплоти в переробній галузі. Опалення вентиляція, гаряче водопостачання та кондиціонування повітря. Системи теплопостачання, енергопостачання. Поновлювальні та вторинні енергетичні ресурси.

 

Матеріали

Останні новини

Всі новини