+38 (04744) 3-87-81
Меню
Остання редакція: 18 жовтня 2021

Інженерна екологія (208 Агроінженерія) 31-ім

ІНЖЕНЕРНА ЕКОЛОГІЯ

 

Кафедра прикладної інженерії та охорони праці

Інженерно-технологічний факультет

 

Викладач: к.с.-г.н., доцент Трус О.М.

 

Aнотація:

Мета курсу (інтегральна компетентність) – здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі агропромислового виробництва та у процесі навчання, що передбачає застосування визначених теорій та методів відповідної науки і характеризується певною невизначеністю умов і вимог.

Цілі курсу (програмні компетентності):

-     здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;

-     здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями;

-     здатність проектувати механізовані технологічні процеси сільськогосподарського виробництва, використовуючи основи природничих наук;

-     здатність організовувати використання сільськогосподарської техніки відповідно до вимог екології, принципів оптимального природокористування й охорони довкілля.

Програмні результати навчання:

-     застосовувати міжнародні та національні стандарти і практики в професійній діяльності;

-     знати роль і місце агроінженерії в агропромисловому виробництві;

-     формулювати нові ідеї та концепції розвитку агропромислового виробництва;

-     оцінювати роботу машин і засобів механізації аграрного виробництва за критеріями екологічності та ефективності природокористування. Розробляти заходи зі зниження негативного впливу сільськогосподарської техніки на екосистему.

Короткий зміст курсу:

Екологія. Основні екологічні закони, принципи та фактори. Інженерна екологія. Концепція інженерної екології. Джерела забруднення атмосфери. Наслідки забруднення. Очищення повітряних викидів від пилу та паро- і газоподібних забруднень. Гідросфера. Джерела та наслідки забруднення. Водопостачання та водовідведення. Антропогенний вплив на літосферу та методи його зменшення. Шумове та вібраційне забруднення. Заходи та засоби зменшення. Електромагнітне забруднення. Заходи та засоби зменшення електромагнітного навантаження на довкілля. Радіаційне забруднення. Заходи та засоби зменшення впливу на біологічні об’єкти. Теплове забруднення. Захист від теплового забруднення. Система екологічного моніторингу довкілля. Стандартизація та сертифікація. Екологічна безпека. Поводження з відходами споживання та виробництва.

Матеріали

Останні новини

Всі новини