+38 (04744) 3-87-81
Меню
Остання редакція: 25 листопада 2021

Інженерна екологія (208 Агроінженерія) 31-ім

ІНЖЕНЕРНА ЕКОЛОГІЯ

 

Спеціальність – 208 Агроінженерія

Освітній рівень – бакалавр/перший (бакалаврський)

Кафедра прикладної інженерії та охорони праці

Інженерно-технологічний факультет

 

Викладачі: к.с.-г.н., доцент Трус О. М.

 

Aнотація:

Мета курсу (інтегральна компетентність) ‑ здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі агропромислового виробництва та у процесі навчання, що передбачає застосування визначених теорій та методів відповідної науки і характеризується певною невизначеністю умов і вимог.

Цілі курсу (програмні компетентності):

ЗК7. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;

ЗК8. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ФК2. Здатність проектувати механізовані технологічні процеси сільськогосподарського виробництва, використовуючи основи природничих наук;

ФК10. Здатність організовувати використання сільськогосподарської техніки відповідно до вимог екології, принципів оптимального природокористування й охорони довкілля.

Програмні результати навчання:

ПРН2. Застосовувати міжнародні та національні стандарти і практики в професійній діяльності;

ПРН5. Знати роль і місце агроінженерії в агропромисловому виробництві;

ПРН6. Формулювати нові ідеї та концепції розвитку агропромислового виробництва;

ПРН20. Оцінювати роботу машин і засобів механізації аграрного виробництва за критеріями екологічності та ефективності природокористування. Розробляти заходи зі зниження негативного впливу сільськогосподарської техніки на екосистему.

Короткий зміст курсу:

Екологія. Основні екологічні закони, принципи та фактори. Інженерна екологія. Концепція інженерної екології. Джерела забруднення атмосфери. Наслідки забруднення. Очищення повітряних викидів від пилу та паро- і газоподібних забруднень. Гідросфера. Джерела та наслідки забруднення. Водопостачання та водовідведення. Антропогенний вплив на літосферу та методи його зменшення. Шумове та вібраційне забруднення. Заходи та засоби зменшення. Електромагнітне забруднення. Заходи та засоби зменшення електромагнітного навантаження на довкілля. Радіаційне забруднення. Заходи та засоби зменшення впливу на біологічні об’єкти. Теплове забруднення. Захист від теплового забруднення. Система екологічного моніторингу довкілля. Стандартизація та сертифікація. Екологічна безпека. Поводження з відходами споживання та виробництва.

Матеріали

Останні новини

Всеукраїнська студентськанаукова  конференція, приурочена 135 річчю від дня народження видатного вченого і педагога у галузі селекції і насінництва Івана Максимовича Єремєєва  на кафедрі прикладної інженерії та охорони праціЧитати повністю

Всеукраїнська студентськанаукова конференція, приурочена 135 річчю від дня народження видатного вченого і педагога у галузі селекції і насінництва Івана Максимовича Єремєєва на кафедрі прикладної інженерії та охорони праці

Читати повністю

Всі новини