+38 (04744) 3-87-81
Меню
Остання редакція: 19 лютого 2020

Прикладна механіка

Кафедра прикладної інженерії та охорони праці

Інженерно-технологічний факультет

 

Викладач: Головкіна Л.І.

 

Анотація:

Мета курсу (інтегральна компетентність) - здатність  розв’язувати складні спеціалізовані  задачі та практичні  проблеми  технічного  і  технологічного  характеру, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов у виробничих умовах підприємств харчової промисловості та  у  процесі  навчання,  що передбачає  застосування  теоретичних  основ  та  методів харчових технологій.

Цілі курсу (програмні компетентності):

-         здатність управляти технологічними процесами з використанням технічного, інформаційного та програмного забезпечення;

-         здатність обирати та експлуатувати технологічне обладнання, складати апаратурно-технологічні схеми виробництва харчових продуктів;

-         здатність проектувати нові або модернізувати діючі виробництва (виробничі дільниці).

 

Програмні результати навчання:

-         здатність управляти технологічними процесами з використанням технічного, інформаційного та програмного забезпечення;

-         здатність обирати та експлуатувати технологічне обладнання, складати апаратурно-технологічні схеми виробництва харчових продуктів;

-         здатність до розв’язання складних спеціалізованих задач та вирішення проблем в галузі харчових технологій на основі розуміння сутності їхнього виникнення.

 

Короткий зміст курсу:

Основні положення механіки. Статика абсолютно твердого тіла. Кінематика. Динаміка. Механіка матеріалів і конструкцій. Основні поняття та задачі опору матеріалів. Прості види деформації. Розтяг-стиск. Зсув. Згин балок. Складний опір. Місцеві і контактні напруження. Структура та класифікація механізмів. Структурна формула механізмів. Методи побудови механізмів. Завдання і методи динамічного аналізу механізмів. Механічні характеристики машин. Дослідження руху механізмів методом М.Є.Жуковського. Основні форми рівнянь руху. Режими руху механізмів: розбіг, усталений рух, вибіг. Природа сил тертя. Види тертя. Класифікація деталей машин. Механічні передачі. З’єднання. Механізми підйомно-транспортних машин.

 

Останні новини

Всі новини