+38 (04744) 3-87-81
Меню
Остання редакція: 18 жовтня 2021

Інженерна та комп'ютерна графіка

Кафедра прикладної інженерії та охорони праці

Інженерно-технологічний факультет

 

Викладач: Прокопенко Е.В.

 

Анотація:

Мета курсу (інтегральна компетентність) - здатність  розв’язувати складні спеціалізовані  задачі та практичні  проблеми  технічного  і  технологічного  характеру, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов у виробничих умовах підприємств харчової промисловості та  у  процесі  навчання,  що передбачає  застосування  теоретичних  основ  та  методів харчових технологій.

Цілі курсу (програмні компетентності):

-         здатність управляти технологічними процесами з використанням технічного, інформаційного та програмного забезпечення;

-         здатність обирати та експлуатувати технологічне обладнання, складати апаратурно-технологічні схеми виробництва харчових продуктів;

-         здатність проектувати нові або модернізувати діючі виробництва (виробничі дільниці).

Програмні результати навчання:

-         виявляти творчу ініціативу та підвищувати свій професійний рівень шляхом продовження освіти та самоосвіти;

-         уміти застосовувати інформаційні та комунікаційні технології для інформаційного забезпечення професійної діяльності та проведення досліджень прикладного характеру;

-         уміти проектувати нові та модернізувати діючі підприємства, цехи, виробничі дільниці із застосуванням систем автоматизованого проектування та програмного забезпечення;

-         підвищувати ефективність роботи шляхом поєднання самостійної та командної роботи.

Короткий зміст курсу:

Предмет інженерної та комп’ютерної графіки. Основні поняття та засоби інженерної та комп’ютерної графіки. Графічне оформлення креслень. Засоби та елементи геометричних побудов у кресленні. Метод проекцій. Способи проекціювання. Проекції точки, прямої та площини. Поверхні. Аксономертичні проекції. Вигляди. Перерізи. Рознімні та нерознімні з’єднання деталей. Передачі. Машинобудівні та складальні креслення. Елементи будівельних креслень.

Останні новини

Всі новини