+38 (04744) 3-87-81
Меню
Остання редакція: 19 лютого 2020

Автоматизація виробничих процесів

Кафедра прикладної інженерії та охорони праці

Інженерно-технологічний факультет

 

Викладач: к.т.н., доцент Кепко О.І.

 

Анотація:

Інтегральна компетентністьздатність  розв’язувати складні спеціалізовані  задачі та практичні  проблеми  технічного  і  технологічного  характеру, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов у виробничих умовах підприємств харчової промисловості та  у  процесі  навчання,  що передбачає  застосування  теоретичних  основ  та  методів харчових технологій.

Загальні компетентності:

ЗК01. Знання і розуміння предметної області та професійної діяльності.

ЗК02. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК04. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій.

ЗК05. Здатність до пошуку та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК06. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

ЗК07. Здатність працювати в команді.

ЗК08. Здатність працювати автономно.

ЗК10. Прагнення до збереження навколишнього середовища.

ЗК11. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

Фахові компетентності спеціальності

ФК2. Здатність управляти технологічними процесами з використанням технічного, інформаційного та програмного забезпечення.

ФК3. Здатність організовувати та проводити контроль якості і безпечності сировини, напівфабрикатів та харчових продуктів із застосуванням сучасних методів.

ФК7. Здатність обирати та експлуатувати технологічне обладнання, складати апаратурно-технологічні схеми виробництва харчових продуктів.

ФК9. Здатність проектувати нові або модернізувати діючі виробництва (виробничі дільниці).

ФК15. Здатність аналізувати стан галузі, впроваджувати сучасні досягнення науки і техніки в галузі харчових виробництв.

Програмні результати навчання

ПРН01. Знати і розуміти основні концепції, теоретичні та практичні проблеми в галузі харчових технологій.

ПРН02. Виявляти творчу ініціативу та підвищувати свій професійний рівень шляхом продовження освіти та самоосвіти.

ПРН3. Уміти застосовувати інформаційні та комунікаційні технології для інформаційного забезпечення професійної діяльності та проведення досліджень прикладного характеру.

ПРН04. Проводити пошук та обробку науково-технічної інформації з різних джерел та застосовувати її для вирішення конкретних технічних і технологічних завдань.

ПРН07. Організовувати, контролювати та управляти технологічними процесами переробки продовольчої сировини у харчові продукти, у тому числі із застосуванням технічних засобів автоматизації і систем керування.

ПРН11. Визначати відповідність показників якості сировини, напівфабрикатів і готової продукції нормативним вимогам за допомогою сучасних методів аналізу (або контролю).

ПРН12. Вміти проектувати нові та модернізувати діючі підприємства, цехи, виробничі дільниці із застосуванням систем автоматизованого проектування та програмного забезпечення;

ПРН13. Обирати сучасне обладнання для технічного оснащення нових або реконструйованих підприємств (цехів), знати принципи його роботи та правила експлуатації, складати апаратурно-технологічні схеми виробництва харчових продуктів запроектованого асортименту.

ПРН14. Підвищувати ефективність виробництва шляхом впровадження ресурсоощадних та конкурентоспроможних технологій, аналізувати стан і динаміку попиту на харчові продукти.

ПРН19. Підвищувати ефективність роботи шляхом поєднання самостійної та командної роботи.

ПРН20. Вміти укладати ділову документацію державною мовою.

ПРН24. Здійснювати технологічні, технічні, економічні розрахунки в рамках

розроблення та виведення харчових продуктів на споживчий ринок, вести облік витрат матеріальних ресурсів.

ПРН29. Вміти аналізувати стан галузі, впроваджувати сучасні досягнення науки і техніки в галузі харчових виробництв.

Короткий зміст курсу:

Теоретичні основи АСУ. Загальні відомості о системах і елементах автоматики. Загальні відомості о системах і елементах автоматики. Методи і засоби контролю технологічних параметрів. Елементи метрології та техніки вимірювань. Перетворювачі. Вимірювання основних режимних параметрів. Автоматичний контроль складу та властивостей харчових продуктів. Об'єкти управління та автоматичні регулятори. Об’єкти управління. Автоматичні регулятори (АР). Автоматичні системи управління. Автоматичні та автоматизовані системи управління. Автоматичні системи управління. Властивості елементів систем автоматичного управління. Дискретні процеси. Стійкість та якість управління АСУ. Автоматизовані системи управління технологічними процесами (АСУТП). Проектування системи автоматизації. Проектування АСУ. Автоматизація виробничих процесів в галузі. АСУ основними параметрами технологічних процесів. АСУ технологічними процесами.

Останні новини

Всі новини