+38 (04744) 3-87-81
Меню
Остання редакція: 19 лютого 2020

Інженерна графіка

Кафедра прикладної інженерії та охорони праці

Інженерно-технологічний факультет

 

Викладач: Головкіна Л.І.

 

Анотація:

Мета курсу (інтегральна компетентність) - здобути глибокі теоретичні знання та набути практичних навичок з вивчення просторових форм об’єктів навколишнього світу графічними методами, розвиток просторової уяви студентів; вивчення способів побудови та читання ортогональних креслень, розв’язання прикладних задач; вивчення стандартів ЄСКД, придбання навичок виконання ескізів та креслень виробів машинобудування за допомогою креслярських інструментів та програмних продуктів комп’ютерної графіки.

Цілі курсу (програмні компетентності):

-  розуміння правил виконання креслень, специфікацій;

- здатність застосовувати знання щодо теоретичних основ побудови графічних зображень методом прямокутного проекціювання елементів просторових форм: точок, прямих, площин, ліній, поверхонь;

-  оволодіння методикою розрахунку аксонометричних зображень із заданої точки зору та методами перетворення зображень просторових форм;

- здатність розв’язувати задачі на взаємну належність і взаємний перетин геометричних фігур;

-  здатність застосовувати основні правила зображення видів, розрізів, правила виконання робочих креслень деталей і складальних одиниць;

- здатність застосовувати вимоги міждержавних, державних і відомчих стандартів до оформлення конструкторських документів;

- розуміння функціональних можливостей поширених програмних продуктів для розробки конструкторських документів;

- здатність застосовувати загальні правила оформлення будівельних креслень, основні елементи будівель та їх умовне зображення.

Програмні результати навчання:

- виконувати зображення геометричних образів в проекційній відповідності;

- виконувати наступні конструкторські документи: креслення деталі, специфікацію, складальне креслення, схему, пояснювальну записку за допомогою креслярських інструментів та персонального комп'ютера з використанням графічного та текстового програмних продуктів;

- відновлювати в своїй уяві за плоскими проекційними зображеннями просторові прообрази дійсних чи проектованих виробів, їх форму, розміри (читати креслення).

 - самостійно працювати з технічною та нормативно-технічною літературою.

Короткий зміст курсу:

Предмет інженерної графіки. Основні поняття та засоби інженерної графіки. Графічне оформлення креслень. Засоби та елементи геометричних побудов у кресленні. Метод проекцій. Способи проекціювання. Проекції точки, прямої та площини. Поверхні. Аксономертичні проекції. Вигляди. Перерізи. Рознімні та нерознімні з’єднання деталей. Передачі. Машинобудівні та складальні креслення. Елементи будівельних креслень.

Останні новини

Всі новини