+38 (04744) 3-87-81
Меню
Остання редакція: 14 січня 2021

Електропривод і автоматизація

ЕЛЕКТРОПРИВОД І АВТОМАТИЗАЦІЯ

 

Кафедра прикладної інженерії та охорони праці

Інженерно-технологічний факультет

 

Викладач: к.т.н., доцент Кепко О.І.

 

Метою вивчення дисципліни є одержання знань фізичних властивостей електропривода, як об'єкта автоматичного керування, його енергетичних характеристик та одержання ґрунтовних теоретичних знань з урахуванням сучасного стану і основних напрямів розвитку електропривода. Теоретичною базою курсу є теоретична механіка і електротехнікика. Для розширення теоретичних знань значне місце в програмі займають питання динаміки електромеханічних систем. На перший план висуваються задачі вивчення властивостей розімкнених електромеханічних систем з жорсткими і пружними механічними зв'язками. Програмою передбачається виконання лабораторних робіт, що обумовлює удосконалення методів розрахунку характеристик, обґрунтування шляхів раціонального вибору елементів і оптимального проектування системи електропривода в цілому. Курс є базою для інших спеціальних дисципліні, які пов'язані з теорією і практикою промислового електропривода.

Завданням курсу навчитись проектувати, досліджувати, налагоджувати та експлуатувати електроприводи в різних галузях народного господарства.

Вивчення предмета ґрунтується на знанні студентами вищої математики, фізики, теоретичної механіки, нарисної геометрії, опору матеріалів.

В процесі вивчення дисципліни використовуються такі види навчання: лекції, лабораторні заняття, самостійні.

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей:

Інтегральна компетентність:

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі агропромислового виробництва та у процесі навчання, що передбачає застосування визначених теорій та методів відповідної науки і характеризується певною невизначеністю умов і вимог.

Загальні компетентності бакалавра з електроприводу та автоматизації – здатності до реалізації навчальних та соціальних завдань:

-       ЗК 6. Знання та розуміння предметної області та розуміння професії;

-       ЗК 7. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

-       ЗК 8. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями;

Фахові компетентності:

-       ФК 8. Здатність до використання технічних засобів автоматики і систем автоматизації технологічних процесів в аграрному виробництві.:

-       ФК 14. Здатність здійснювати економічне обґрунтування доцільності застосування технологій та технічних засобів в агропромисловому виробництві, інженерно-технічних заходів з підтримання машинно-тракторного парку, фермської та іншої сільськогосподарської техніки в працездатному стані.;

 

Програмні результати навчання:

-       ПРН 2. Застосовувати міжнародні та національні стандарти і практики в професійній діяльності;

-       ПРН 4. Знати основні історичні етапи розвитку предметної області.

-       ПРН 5. Знати роль і місце агроінженерії в агропромисловому виробництві;

-       ПРН 6. Формулювати нові ідеї та концепції розвитку агропромислового виробництва;

-       ПРН 12. Вибирати машини і обладнання та режими їх роботи у механізованих технологічних процесах рослинництва, тваринництва, первинної обробки сільськогосподарської продукції. Проектувати технологічні процеси та обґрунтовувати комплекси машин для механізованого виробництва сільськогосподарської продукції. Розробляти операційні карти для виконання механізованих технологічних процесів;

-       ПРН 18. Застосовувати закони електротехніки для пояснення будови і принципу дії електричних машин. Визначати параметри електроприводу машин і обладнання сільськогосподарського призначення. Вибирати і використовувати системи автоматизації та контролю технологічних процесів в аграрному виробництві.

 

Короткий зміст курсу:

Передмова, різновиди та елементи електропривода. Механіка електропривода. Електромеханічні та механічні характеристику електродвигунів.  Електромеханічні та механічні характеристики двигунів постійного струму.  Електромеханічні та механічні характеристики двигунів змінного струму. Перехідні процеси в електроприводах. Перехідні процеси в електроприводах. Вибір електродвигунів за потужністю. Вибір електродвигунів за потужністю. Автоматизація. Системи автоматичного керування електроприводами. Автоматизація виробничих процесів. Основні поняття, визначення та класифікація елементів систем автоматичного управління. Елементи метрології та техніки вимірювань. Перетворювачі. Вимірювання основних режимних параметрів. Системи керування електроприводами. Системи керування електроприводами.

 

Матеріали

Останні новини

Всі новини