+38 (04744) 3-87-81
Меню
Остання редакція: 25 листопада 2021

Охорона праці в галузі (193 Геодезія та землеустрій)

ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ

 

Спеціальність – 193 Геодезія та землеустрій

Освітній рівень – магістр/другий (магістерський)

Кафедра прикладної інженерії та охорони праці

Інженерно-технологічний факультет

 

Викладачі: к.с.-г.н., доцент Трус О. М.

 

Aнотація:

Мета курсу (інтегральна компетентність) ‑ здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми професійної діяльності в галузі геодезії та землеустрою або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій, положень і методів відповідної науки і характеризується комплексністю і невизначеністю умов.

Цілі курсу (програмні компетентності):

ЗК1. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях;

ЗК8. Навички забезпечення безпеки життєдіяльності.

ФК3. Здатність використовувати знання із загальних інженерних наук у навчанні та професійній діяльності, вміння використовувати їх теорії, принципи та технічні підходи.

Програмні результати навчання:

ПРН1. Використовувати усно і письмово технічну українську мову в колі фахівців із геодезії та землеустрою;

ПРН12. Володіти методами організації топографо-геодезичного та землевпорядного виробництва від польових вимірювань до менеджменту й реалізації топографічної та землевпорядної продукції на основі використання знань з основ законодавства й управління виробництвом.

Короткий зміст курсу:

Правові та організаційні питання охорони праці в галузі. Права і обов’язки з охорони праці керівника підприємства, головних спеціалістів. Аналіз травматизму в сільському господарстві. Атестація та паспортизація умов праці. Державне соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань на виробництві. Вимоги безпеки праці при обслуговуванні виробничого устаткування. Вимоги безпеки до територій виробничих майданчиків, будівель і споруд.

Матеріали

Останні новини

Всеукраїнська студентськанаукова  конференція, приурочена 135 річчю від дня народження видатного вченого і педагога у галузі селекції і насінництва Івана Максимовича Єремєєва  на кафедрі прикладної інженерії та охорони праціЧитати повністю

Всеукраїнська студентськанаукова конференція, приурочена 135 річчю від дня народження видатного вченого і педагога у галузі селекції і насінництва Івана Максимовича Єремєєва на кафедрі прикладної інженерії та охорони праці

Читати повністю

Всі новини