+38 (04744) 3-87-81
Меню
Остання редакція: 18 жовтня 2021

Охорона праці в галузі (193 Геодезія та землеустрій)

Кафедра прикладної інженерії та охорони праці

Інженерно-технологічний факультет

 

Викладач: к.с.-г.н., доцент Трус О.М.

 

Aнотація:

Мета курсу (інтегральна компетентність) – здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми професійної діяльності в галузі геодезії та землеустрою або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій, положень і методів відповідної науки і характеризується комплексністю і невизначеністю умов.

Цілі курсу (програмні компетентності):

-     здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях;

-     навички забезпечення безпеки життєдіяльності;

-     здатність використовувати знання із загальних інженерних наук у навчанні та професійній діяльності, вміння використовувати їх теорії, принципи та технічні підходи.

Програмні результати навчання:

-     використовувати усно і письмово технічну українську мову та вміти спілкуватися іноземною мовою (англійською) у колі фахівців із геодезії та землеустрою;

-     володіти методами організації топографо-геодезичного та землевпорядного виробництва від польових вимірювань до менеджменту й реалізації топографічної та землевпорядної продукції на основі використання знань з основ законодавства й управління виробництвом.

Короткий зміст курсу:

Правові та організаційні питання охорони праці в галузі. Права і обов’язки з охорони праці керівника підприємства, головних спеціалістів. Аналіз травматизму при проведенні технологічних процесів. Атестація та паспортизація умов праці. Державне соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань на виробництві. Вимоги безпеки праці при обслуговуванні виробничого устаткування. Вимоги безпеки до територій виробничих майданчиків, будівель і споруд.

Останні новини

Всі новини