+38 (04744) 3-87-81
Меню
Остання редакція: 25 листопада 2021

Охорона праці в галузі (202 Захист і карантин рослин)

ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ

 

Спеціальність – 202 Захист і карантин рослин

Освітній рівень – магістр/другий (магістерський)

Кафедра прикладної інженерії та охорони праці

Інженерно-технологічний факультет

 

Викладачі: к.с.-г.н., доцент Трус О. М.

 

Aнотація:

Мета курсу (інтегральна компетентність) ‑ здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі захисту і карантину рослин або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

Цілі курсу (програмні компетентності):

ЗК2. Здатність приймати обґрунтовані рішення;

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ФК2. Здатність застосовувати нові підходи для аналізу та прогнозування складних явищ, критичного осмислення і самостійного вирішення проблем у професійній діяльності;

ФК4. Уміння використовувати результати наукових досліджень щодо забезпечення інтенсивних технологій, враховуючи їх особливості та користуючись передовим досвідом їх впровадження, розробляти наукові основи інтенсивних технологій захисту і карантину рослин.

Програмні результати навчання:

ПРН4. Знати правові нормативно-правові відносини і організацію охорони праці під час професійної діяльності;

ПРН9. Доносити професійні знання, власні обґрунтування і висновки до фахівців і широкого загалу;

ПРН13. Уміти ефективно використовувати нормативно-правові акти, що регулюють політику в сфері захисту і карантину рослин, та оперативно реагувати на зміни в законодавстві;

ПРН14. Володіти знаннями з дотримання безпечних умов праці.

Короткий зміст курсу:

Правові та організаційні питання охорони праці в галузі. Права і обов’язки з охорони праці керівника підприємства, головних спеціалістів. Аналіз травматизму в сільському господарстві. Безпека праці при роботі з пестицидами і мінеральними добривами. Вплив електромагнітних випромінювань на організм людини.

Матеріали

Останні новини

Всеукраїнська студентськанаукова  конференція, приурочена 135 річчю від дня народження видатного вченого і педагога у галузі селекції і насінництва Івана Максимовича Єремєєва  на кафедрі прикладної інженерії та охорони праціЧитати повністю

Всеукраїнська студентськанаукова конференція, приурочена 135 річчю від дня народження видатного вченого і педагога у галузі селекції і насінництва Івана Максимовича Єремєєва на кафедрі прикладної інженерії та охорони праці

Читати повністю

Всі новини