+38 (04744) 3-87-81
Меню
Остання редакція: 14 вересня 2020

Охорона праці в галузі (202 Захист і карантин рослин)

Кафедра прикладної інженерії та охорони праці

Інженерно-технологічний факультет

 

Викладач: к.с.-г.н., доцент Трус О.М.

 

Aнотація:

Мета курсу (інтегральна компетентність) – формування у випускників комплексу знань, умінь і навичок для професійної діяльності освітнього та інноваційного характеру в галузі захисту і карантину рослин; науково-дослідної діяльності для вирішення спеціалізованих завдань; здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі захисту і карантину рослин або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

Цілі курсу (програмні компетентності):

-     здатність приймати обґрунтовані рішення;

-     здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;

-     здатність застосовувати нові підходи для аналізу та прогнозування складних явищ, критичного осмислення і самостійного вирішення проблем у професійній діяльності;

-     уміння використовувати результати наукових досліджень щодо забезпечення інтенсивних технологій, враховуючи їх особливості та користуючись передовим досвідом їх впровадження, розробляти наукові основи інтенсивних технологій захисту і карантину рослин.

Програмні результати навчання:

-     знати правові нормативно-правові відносини і організацію охорони праці під час професійної діяльності;

-     доносити професійні знання, власні обґрунтування і висновки до фахівців і широкого загалу;

-     уміти ефективно використовувати нормативно-правові акти, що регулюють політику в сфері захисту і карантину рослин, та оперативно реагувати на зміни в законодавстві;

-     володіти знаннями з дотримання безпечних умов праці.

Короткий зміст курсу:

Правові та організаційні питання охорони праці в галузі. Права і обов’язки з охорони праці керівника підприємства, головних спеціалістів. Аналіз травматизму в сільському господарстві. Безпека праці при роботі з пестицидами і мінеральними добривами. Вплив електромагнітних випромінювань на організм людини.

Матеріали

Останні новини

Всі новини