+38 (04744) 3-87-81
Меню
Остання редакція: 19 лютого 2020

Процеси і апарати харчових виробництв

Кафедра прикладної інженерії та охорони праці

Інженерно-технологічний факультет

 

Викладач: Головкіна Л.І.

 

Анотація:

Мета курсу (інтегральна компетентність) -  вивчення інформації щодо правильної організації виробничих процесів, набуття професійних компетенцій щодо технічно грамотної експлуатації і модернізації діючого устаткування, запровадження нових технологічних процесів і високопродуктивних апаратів, виявлення резервів підвищення інтенсивності і економічності процесів, зниження витрат і собівартості продукції

Цілі курсу (програмні компетентності):

-         розуміння фізико-хімічної суті основних технологічних процесів харчових виробництв;

-         здатність застосовувати фізичні закони, які лежать в основі механічних, гідромеханічних, теплообмінних, масообмінних процесів;

-         здатність застосовувати теоретичні залежності для розрахунку статики і кінетики процесів;

-         здатність застосовувати принцип будови основних апаратів, та методи їх розрахунку;

-         здатність досліджувати режими проведення процесів, що забезпечують високу продуктивність виробництва і ефективність використання апаратів, заходи по охороні навколишнього середовища.

-         здатність досліджувати особливості гідродинамічних, теплових, масообмінних і механічних процесів для забезпечення ефективної організації технології виготовлення продукції та її якості;

-         здатність добирати відповідне до технологічних процесів обладнання для забезпечення енергозбереження та безпечного його використання.

Програмні результати навчання:

-         застосовувати базові фундаментальні знання при виробництві харчової продукції;

-         розраховувати типові процеси харчової технології;

-         проводити розрахунки апаратів харчових виробництв з використанням технічної і довідникової літератури та за показниками, отриманими в виробничих умовах;

-         обробляти та оформляти експериментальні дані;

-         вміти організувати контроль якості продукції;

-          робити висновки щодо якості харчових продуктів, користуючись національними законодавчими і нормативними документами;

-         вибирати оптимальні режими технологічних процесів з метою економії і забезпечення екологічних вимог.

Короткий зміст курсу:

Вступ. Основні властивості харчових продуктів, сировини. Основні положення та наукові основи курсу. Основи гідростатики. Основи гідродинаміки. Гідравлічні машини. Характеристика дисперсних систем та отримання їх шляхом перемішування, диспергування, піноутворення та псевдозрідження. Поділ неоднорідних систем. Осадження. Центрифугування. Поділ неоднорідних систем. Фільтрування. Мембранні методи поділу рідинних систем. Поділ газових систем. Подрібнення. Різання Подрібнення. Різання. Пресування. Поділ сипких матеріалів. Основні закономірності теплообміну в харчовій апаратурі. Електрофізичні методи обробки харчових продуктів. Теплообмінні апарати для нагрівання та охолодження. Теплові процеси зі зміненням агрегатного стану.  Випарювання. Процеси охолодження, заморожування, розморожування. Специфічні теплові процеси. Варення. Специфічні теплові процеси. Смаження. Специфічні теплові процеси. Пастеризування. Стерилізування. Інтенсифікація теплових процесів. Регенерація теплоти. Основні закономірності масоперенесення. Сорбційні процеси. Теоретичні основи процесу сушіння. Спеціальні та перспективні методи сушіння. Екстрагування в системі рідина-рідина,  рідина-тверде тіло. Перегонка та ректифікація. Кристалізація та розчинення.

 

Останні новини

Всі новини