+38 (04744) 3-87-81
Меню
Остання редакція: 09 лютого 2021

Електротехніка і електроніка (208-Агроінженерія)

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА І ЕЛЕКТРОНІКА

 

Кафедра прикладної інженерії та охорони праці

Інженерно-технологічний факультет

 

Викладач: к.т.н., доцент Кепко О.І.

 

Анотація:

Мета: Отримання студентом знань з основних законів електрики та магнетизму, засвоєння методів та способів розрахунку електричних кіл та аналізу електронних схем. Набуття знань з використання електротехнологій в АПК.

Завдання: Навчитись розраховувати електричних кола постійного та змінного струму. Аналізувати та складати прості електронні схеми. Добирати електродвигуни.

Програмні компетентності

Інтегральна компетентність:

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі агропромислового виробництва та у процесі навчання, що передбачає застосування визначених теорій та методів відповідної науки і характеризується певною невизначеністю умов і вимог.

Загальні компетентності:

-       знання та розуміння предметної області та розуміння професії.

-       здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

-       здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

Фахові компетентності:

-       здатність до використання технічних засобів автоматики і систем автоматизації технологічних процесів в аграрному виробництві.

-       здатність виконувати монтаж, налагодження, діагностування та випробування сільськогосподарської техніки, технологічного обладнання, систем керування і забезпечувати якість цих робіт.

Програмні результати навчання:

-       виконувати експериментальні дослідження роботи сільськогосподарської техніки в конкретних умовах використання, здійснювати патентний пошук;

-       застосовувати закони електротехніки для пояснення будови і принципу дії електричних машин. Визначати параметри електроприводу машин і обладнання сільськогосподарського призначення. Вибирати і використовувати системи автоматизації та контролю технологічних процесів в аграрному виробництві.

 

Короткий зміст курсу:

Теоретичні основи електротехніки. Електричні та магнітні явища. Постійний струм. Кола постійного струму. Електричні однофазні кола змінного струму. Трифазні кола змінного струму. Електричні виміри. Використання електричної енергії в АПК. Електричні машини постійного струму. Електричні машини змінного струму. Електроосвітлення та опромінення. Електропостачання. Електротехнології. Електроніка.

 

 

Матеріали

Останні новини

Всі новини