+38 (04744) 3-87-81
Меню
Остання редакція: 21 лютого 2020

Безпека життєдіяльності: основи охорони праці (203 Садівництво та виноградарство)

 

Спеціальність ‑ 203 Садівництво та виноградарство

Освітній ступінь ‑ бакалавр

Кафедра прикладної інженерії та охорони праці

Факультет інженерно-технологічний

Викладач: к. с.-г. н., доцент Трус О. М.

 

Aнотація:

Мета курсу (інтегральна компетентність) ‑ здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми професійної діяльності у галузі садівництва, овочівництва і виноградарства під час професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування положень і методів відповідної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні компетентності: навички здійснення безпечної діяльності.

Фахові компетентності спеціальності: здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

Програмні результати навчання: організовувати результативні і безпечні умови роботи.

Короткий зміст курсу:

Наукові основи безпеки життєдіяльності. Людина в системі «людина – середовище». Джерела небезпеки життєдіяльності людини та породжені ними фактори. Забезпечення безпечної життєдіяльності. Правове забезпечення та управління безпекою життєдіяльності. Правові та організаційні питання з охорони праці. Законодавство України з охорони праці. Державне управління охороною праці, організація охорони праці на виробництві, контроль і нагляд за охороною праці. Основи виробничої санітарії. Вентиляція виробничих приміщень. Загальні основи електробезпеки. Загальні основи пожежної безпеки. Цивільний захист населення у НС та його законодавче забезпечення. Природні НС в Україні та дії населення під час їх виникнення. НС техногенного характеру. Радіаційні небезпеки. Хімічні небезпеки. Медичний та біологічний захист.

Останні новини

Всі новини