+38 (04744) 3-87-81
Меню
Остання редакція: 11 лютого 2021

Компьютерна графіка

КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА

 

Кафедра прикладної інженерії та охорони праці

Інженерно-технологічний факультет

 

Викладач: к.т.н., доцент Кепко О.І.

 

Мета курсу: Метою курсу «Комп’ютерна графіка» є формування професійних компетенцій майбутніх спеціалістів у галузі створення, опрацювання зображень для корпоративних сайтів, інтернет-торгівлі, іміджево-рекламної поліграфічної продукції тощо.

Завдання: Надання студентові сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в області використання сучасних технологій створення та обробки зображення та графічних матеріалів для потреб корпоративних сайтів, інтернет- торгівлі, іміджево-рекламної поліграфічної продукції тощо.

Інтегральна компетентність - здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі комп’ютерних наук або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів інформаційних технологій і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

 

Програмні компетентності:

Загальні

-       Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу (ЗК1);

-       Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. (ЗКЗ);

-       Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт (ЗК12);

Фахові

-       Здатність до інтелектуального аналізу даних на основі методів обчислювального інтелекту включно з великими та погано структурованими даними, їхньої оперативної обробки та візуалізації результатів аналізу в процесі розв’язування прикладних задач (СК11).

 

Програмні результати навчання:

-       Використовувати інструментальні засоби розробки клієнт-серверних застосувань, проектувати концептуальні, логічні та фізичні моделі баз даних, розробляти та оптимізувати запити до них, створювати розподілені бази даних, сховища та вітрини даних, бази знань, у тому числі на хмарних сервісах, із застосуванням мов веб-програмування (ПР10).

 

Короткий зміст курсу:

Вступ до комп'ютерної графіки. Загальні правила оформлення 2D-зображень.  Загальні правила оформлення креслеників. Масштаби. Шрифти. Лінії. Розміри. Методи проекціювання. Зображення. Центральний метод проекціювання. Метод Монжа. Комплексний рисунок Монжа. Аксонометрія. Розрізи. Перерізи. Графічні позначення матеріалів. Система КОМПАС-ЗD. Загальні відомості. Інтерфейс системи. Створення та збереження документів. Цифрова обробка зображень. Програма об'ємного моделювання LandDesigner 3D. Ландшафтний  дизайн. Виникнення і розвиток. Проектування ландшафтних об'єктів. Методи зображення природних об'єктів.

Останні новини

Всеукраїнська студентськанаукова  конференція, приурочена 135 річчю від дня народження видатного вченого і педагога у галузі селекції і насінництва Івана Максимовича Єремєєва  на кафедрі прикладної інженерії та охорони праціЧитати повністю

Всеукраїнська студентськанаукова конференція, приурочена 135 річчю від дня народження видатного вченого і педагога у галузі селекції і насінництва Івана Максимовича Єремєєва на кафедрі прикладної інженерії та охорони праці

Читати повністю

Всі новини