+38 (04744) 3-87-81
Меню
Остання редакція: 19 лютого 2020

Нарисна геометрія та комп'ютерна графіка

Кафедра прикладної інженерії та охорони праці

Інженерно-технологічний факультет

 

Викладач: Головкіна Л.І.

 

Анотація:

Мета курсу (інтегральна компетентність) - здобути глибокі теоретичні знання та набути практичних навичок з вивчення просторових форм об’єктів навколишнього світу графічними методами, розвиток просторової уяви студентів; вивчення способів побудови та читання ортогональних креслень, розв’язання прикладних задач; вивчення стандартів ЄСКД, придбання навичок виконання ескізів та креслень виробів машинобудування за допомогою креслярських інструментів та програмних продуктів комп’ютерної графіки; читання технічних креслень, вивчення правил їх виконання та оформлення з використанням програм комп’ютерної графіки..

Цілі курсу (програмні компетентності):

-  розуміння правил виконання креслень, специфікацій;

- здатність застосовувати знання щодо теоретичних основ побудови графічних зображень методом прямокутного проекціювання елементів просторових форм: точок, прямих, площин, ліній, поверхонь;

-  оволодіння методикою розрахунку аксонометричних зображень із заданої точки зору та методами перетворення зображень просторових форм;

- здатність розв’язувати задачі на взаємну належність і взаємний перетин геометричних фігур;

-  здатність застосовувати основні правила зображення видів, розрізів, правила виконання робочих креслень деталей і складальних одиниць;

- здатність застосовувати вимоги міждержавних, державних і відомчих стандартів до оформлення конструкторських документів;

- розуміння функціональних можливостей поширених програмних продуктів для розробки конструкторських документів;

- здатність застосовувати загальні правила оформлення будівельних креслень, основні елементи будівель та їх умовне зображення.

Програмні результати навчання:

- виконувати зображення геометричних образів в проекційній відповідності;

- виконувати наступні конструкторські документи: креслення деталі, специфікацію, складальне креслення, схему, пояснювальну записку за допомогою креслярських інструментів та персонального комп'ютера з використанням графічного та текстового програмних продуктів;

- відновлювати в своїй уяві за плоскими проекційними зображеннями просторові прообрази дійсних чи проектованих виробів, їх форму, розміри (читати креслення).

 - самостійно працювати з технічною та нормативно-технічною літературою.

Короткий зміст курсу:

Предмет нарисної геометрії  та комп’ютерної графіки. Правила оформлення креслень. Засоби та елементи геометричних побудов у кресленні. Метод проекцій. Способи проекціювання. Проекції точки. Проекції  прямої та площини. Властивості пар геометричних фігур. Способи перетворення проекцій. Лінії, поверхні, тіла.  Аксономертичні проекції. Вигляди. Перерізи. Основні поняття та засоби комп’ютерної графіки.  Рознімні та нерознімні з’єднання деталей. Класифікація та характеристика механічних передач. Креслення деталей. Ескізи. Типові елементи деталей. Креслення складальних одиниць. Елементи будівельних креслень.

Останні новини

Всі новини