+38 (04744) 3-87-81
Меню
Остання редакція: 24 вересня 2021

Самоаналіз

 

Аналіз освітньої та/або професійної кваліфікації

 

1. Відповідність освітньої та/або професійної кваліфікації Труса О.М. освітнім компонентам, що викладаються (визначених у п. 37 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності)

Показник

Фактичні дані

1

Документ про вищу освіту

Уманський державний аграрний університет, спеціальність «Агрономія», кваліфікація – вчений агроном, диплом ЕР № 27389613 від 15.06.2005 р.

2

Документ про науковий ступінь

Кандидат сільськогосподарських наук, спеціальність 06.01.03 – агроґрунтознавство і агрофізика, диплом
ДК № 010069 від 26.10.2012 р.

3

Наявність досвіду професійної діяльності (заняття) за відповідним фахом (спеціальністю, спеціалізацією) не менше п’яти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діяльності);

4

Керівництво (консультування) дисертації на здобуття наукового ступеня за спеціальністю, що була захищена в Україні або за кордоном

5

Щонайменше п’ятьма публікаціями у наукових виданнях, які включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection, протягом останніх п’яти років

1. Трус О. М. Зміна якісного складу гумусу чорнозему опідзоленого після тривалого застосування добрив у польовій сівозміні. Збірник наукових праць Уманського НУС. Умань, 2018. Вип. 92. Ч. 1. С. 271–282. Фахове видання.

2. Hospodarenko H., Prokopchuk I., Prokopchuk S., Trus A. Humus content in a podzolized chernozem after a long-term application of fertilizers in a field crop rotation. Agronomy Research. Tartu, Estonia, 2018. Vol. 16(3). P. 728–736. Scopus.

3. Трус О.М. Біологічна активність чорнозему опідзоленого після тривалого застосування добрив у польовій сівозміні. Збірник наукових праць «Агробіологія». № 1. Біла Церква, 2018. С. 106–115. Фахове видання.

4. Березовський А. П., Трус О. М., Прокопенко Е. В. Стан виробничого травматизму та професійних захворювань в Україні. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2019. № 1 (24). С. 241–249. Фахове видання.

5. V. Fedorov, О. Kepko, V. Kepko, О. Trus, S. Zhurilo. Study of blurring and hysteresis of phase transformations of milk fat by transit calorimetry method. Carpathian Journal of Food Science and Technology. Technical University of Cluj Napoca, Romania, 2020. 12(3). P. 105–118. Scopus, Web of Science Core Collection.

6. Гузар Б. С., Трус О. М. Оцінка та аналіз бюджетної децентралізації в Україні. Збірник наукових праць Уманського НУС. Умань, 2021. Вип. 98. Ч. 2. С. 89–110. Фахове видання.

 

 

2. Досягнення у професійній діяльності, які зараховуються за останні п’ять років (визначених у п. 38 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності)

Показник

Фактичні дані

1

Наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection

1. Трус О. М. Зміна якісного складу гумусу чорнозему опідзоленого після тривалого застосування добрив у польовій сівозміні. Збірник наукових праць Уманського НУС. Умань, 2018. Вип. 92. Ч. 1. С. 271–282. Фахове видання.

2. Hospodarenko H., Prokopchuk I., Prokopchuk S., Trus A. Humus content in a podzolized chernozem after a long-term application of fertilizers in a field crop rotation. Agronomy Research. Tartu, Estonia, 2018. Vol. 16(3). P. 728–736. Scopus.

3. Трус О.М. Біологічна активність чорнозему опідзоленого після тривалого застосування добрив у польовій сівозміні. Збірник наукових праць «Агробіологія». № 1. Біла Церква, 2018. С. 106–115. Фахове видання.

4. Березовський А. П., Трус О. М., Прокопенко Е. В. Стан виробничого травматизму та професійних захворювань в Україні. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2019. № 1 (24). С. 241–249. Фахове видання.

5. V. Fedorov, О. Kepko, V. Kepko, О. Trus, S. Zhurilo. Study of blurring and hysteresis of phase transformations of milk fat by transit calorimetry method. Carpathian Journal of Food Science and Technology. Technical University of Cluj Napoca, Romania, 2020. 12(3). P. 105–118. Scopus, Web of Science Core Collection.

6. Гузар Б. С., Трус О. М. Оцінка та аналіз бюджетної децентралізації в Україні. Збірник наукових праць Уманського НУС. Умань, 2021. Вип. 98. Ч. 2. С. 89–110. Фахове видання.

2

Наявність одного патенту на винахід або п’яти деклараційних патентів на винахід чи корисну модель, включаючи секретні, або наявність не менше п’яти свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір

3

Наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше
5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора)

Трус О. М., Господаренко Г. М., Прокопчук І. В. Гумус чорнозему опідзоленого та його відтворення: монографія. Умань, Уманський НУС : ВПЦ «Візаві», 2016. 228 с.

4

Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три найменування

1. Березовський А. П., Прокопенко Е. В., Трус О. М. Методичні вказівки для виконання практичного заняття з дисциплін «Безпека життєдіяльності (модуль Охорона праці)» та «Охорона праці в галузі» на тему: «Організація навчання з охорони праці на підприємствах» студентами денної та заочної форм навчання освітнього ступеня «Бакалавр», «Магістр». Умань, 2019. 20 с.

2. Березовський А. П., Прокопенко Е. В., Трус О. М. Методичні вказівки для виконання практичного заняття з дисциплін «Безпека життєдіяльності (модуль Охорона праці)» та «Охорона праці в галузі» на тему: «Вивчення порядку проведення розслідування та обліку нещасних випадків на виробництві» студентами денної та заочної форм навчання освітніх ступенів «Бакалавр», «Магістр». Умань: Уманський НУС, 2020. 58 с.

3. Березовський А. П., Прокопенко Е. В., Трус О. М. Методичні вказівки для виконання практичного заняття з дисциплін «Безпека життєдіяльності (модуль Охорона праці)» та «Охорона праці в галузі» на тему: «Вивчення порядку проведення розслідування та обліку професійних захворювань і аварій на виробництві» студентами денної та заочної форм навчання освітніх ступенів «Бакалавр», «Магістр». Умань: Уманський НУС, 2020. 47 с.

4. Березовський А. П., Прокопенко Е. В., Трус О. М. Методичні вказівки і завдання для виконання контрольної та самостійної роботи з дисципліни «Охорона праці в галузі» студентами заочної форми навчання освітнього ступеня «Магістр». Умань, 2019. 24 с.

5

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня

6

Наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня

7

Участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради, або члена не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад

8

Виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового видання, включеного до переліку фахових видань України, або іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних базах

9

Робота у складі експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій МОН або у складі галузевої експертної ради як експерта Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або у складі Акредитаційної комісії, або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради/науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої або фахової передвищої освіти МОН, наукових/науково-методичних/експертних рад органів державної влади та органів місцевого самоврядування, або у складі комісій Державної служби якості освіти із здійснення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)

10

Участь у міжнародних наукових та/або освітніх проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії”;

11

Наукове консультування підприємств, установ, організацій не менше трьох років, що здійснювалося на підставі договору із закладом вищої освіти (науковою установою)

12

Наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій

1. Березовський А. П., Трус О. М., Прокопенко Е. В. Аналіз найбільш травмонебезпечних видів подій, що призвели до нещасного випадку в Україні за 2019 рік. Abstracts of the ІІІ International Scientific and Practical Conference «Eurasian scientific congress». (Barcelona, Spain, 22–24 March 2020). Barcelona, Spain, 2020. P. 122–126.

2. Березовський А. П., Трус О. М., Прокопенко Е. В. Основні травмонебезпечні причини настання нещасних випадків в Україні за 2019 рік. Abstracts of І International Scientific and Practical Conference «Innovative development of science and education». (Athens, Greece, 29–31 March 2020). Athens, Greece, 2020. P. 160–166.

3. Березовський А. П., Трус О. М., Прокопенко Е. В. Аналіз основних причин та подій, що призвели до настання нещасних випадків на виробництві. Матеріали VIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання аграрної науки» (Умань, 21 грудня 2020 р.). Умань, 2021. С. 6–8.

4. Трус О. М., Прокопенко Е. В. Вплив COVID–19 на виробничий травматизм в Україні. Proceedings of ІV International Scientific and Practical Conference «Results of modern scientific research and development». (Madrid, Spain, 28–30 June 2021). Madrid, Spain, 2021. P. 144–148.

5. Трус О. М., Прокопенко Е. В. Оцінка стану виробничого травматизму по регіонах України за 2020 рік. Proceedings of І International Scientific and Practical Conference «Modern scientific research : achievements, innovations and development prospects». (Berlin, Germany, 4–6 July 2021). Berlin, Germany, 2021. P. 82–86.

13

Проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною мовою (крім дисциплін мовної підготовки) в обсязі не менше
50 аудиторних годин на навчальний рік;

14

Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу

15

Керівництво школярем, який зайняв призове місце III—IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, II—III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів — членів Національного центру “Мала академія наук України”; участь у журі III—IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів чи II—III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів — членів Національного центру “Мала академія наук України” (крім третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня)

16

Наявність статусу учасника бойових дій (для вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти)

17

Участь у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки під егідою Організації Об’єднаних Націй (для вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти)

18

Участь у міжнародних військових навчаннях (тренуваннях) за участю збройних сил країн - членів НАТО (для вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти)

19

Діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях

20

Досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діяльності)

Останні новини

Всі новини