+38 (04744) 3-87-81
Меню
Остання редакція: 24 вересня 2021

Перелік друкованих праць

Перелік друкованих праць

2007 р.

 1. Трус О. М. Особливості вивчення гумусового стану ґрунту у тривалих дослідах з добривами. Матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих учених (Умань, 21–22 лютого 2007 р.). Умань, 2007. С. 80–81.

 

2008 р.

 1. Трус О. М. Зміна вмісту і запасів гумусу в ґрунті за тривалого застосування добрив. Матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих учених (Умань, 21–22 лютого 2008 р.). Умань, 2008. С. 51–53.

 

2009 р.

 1. Трус О. М. Груповий склад гумусу чорнозему опідзоленого за різних систем удобрення. Матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих учених (Умань, 19–20 лютого 2009 р.). Умань, 2009. С. 55–56.
 2. Трус О. М. Якісний склад гумусу у польовій сівозміні чорнозему опідзоленого після тривалого застосування добрив. Вісник Харківського НАУ ім. В.В. Докучаєва. 2009. № 1. С. 162–167.
 3. Трус О. М. Вплив тривалого застосування добрив на вміст і гуміфікацію органічних речовин ґрунту. Агрохімія і ґрунтознавство. Харків: ННЦ «ІГА ім. О. Н. Соколовського», 2009. Вип. 71. С. 45–48.

 

2010 р.

 1. Трус О. М. Вплив тривалого застосування добрив на вміст рухомого (лабільного) гумусу в ґрунті. Матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих учених (Умань, 18–19 лютого 2010 р.). Умань, 2010. С. 116–117.
 2. Господаренко Г. М., Трус О. М. Вплив тривалого удобрення в польовій сівозміні на вміст і запаси гумусу та азоту в чорноземі опідзоленому. Збірник наукових праць Уманського НУС. Умань, 2010. Вип. 73. Ч. 1. С. 144–150.
 3. Господаренко Г. М., Трус О. М. Зміна запасів гумусу в ґрунті за тривалого (44 роки) застосування добрив у польовій сівозміні. Агрохімія і ґрунтознавство. Житомир: «Рута», 2010. Книга 3. С. 237–239.

 

2011 р.

 1. Трус О. М. Запаси енергії в гумусі ґрунту за тривалого застосування добрив у польовій сівозміні. Матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих учених (Умань, 10–11 березня 2011). Умань, 2011. С. 126–127.
 2. Господаренко Г. М., Трус О. М. Вплив тривалого застосування добрив на показники родючості чорнозему опідзоленого та продуктивність польової сівозміни. Вісник Полтавської ДАА. 2011. № 1(60). С. 17–21.
 3. Господаренко Г. М., Трус О. М. Баланс гумусу в чорноземі опідзоленому Правобережного Лісостепу за тривалого (45 років) застосування добрив у польовій сівозміні. Збірник наукових праць Вінницького НАУ. Вінниця, 2011. Вип. 8(48). С. 69–74.
 4. Трус О. М. Зміна фракційно-групового складу і вмісту рухомих форм гумусу в чорноземі опідзоленому під впливом удобрення. Вісник Причорномор’я. 2011. № 1. С. 162–167.

 

2012 р.

 1. Господаренко Г. М., Трус О. М. Економічна ефективність застосування мінеральних і органічних добрив у польовій сівозміні. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Пріоритети розвитку національної економіки в умовах євроінтеграції України» (Умань, 24 січня 2012 р.). Умань, 2012. С. 82–84.
 2. Прокопчук І. В., Трус О. М. Показники родючості чорнозему опідзоленого за тривалого застосування добрив у польовій сівозміні. Матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих учених (Умань, 15 березня 2012 р.). Умань, 2012. С. 84–86.
 3. Господаренко Г. М., Трус О. М., Прокопчук І. В. Умови збереження вмісту гумусу в ґрунті польової сівозміни. Збірник наукових праць Чернівецького НУ. Біологічні системи. Т. 4. Вип. 1. 2012. С. 31−34.
 4. Господаренко Г. М., Трус О. М., Прокопчук І. В. Баланс гумусу в ґрунті за різного удобрення у польовій сівозміні. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції (Чернівці, 19–21 квітня 2012 р.). Чернівці, «Ружа», 2012. С. 12−13.
 5. Трус О. М. Зміна гумусового стану чорнозему опідзоленого Правобережного Лісостепу України за тривалого застосування добрив : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.01.03 «Агроґрунтознавство і агрофізика». Харків, 2012. 22 с.

 

2013 р.

 1. Трус О. М. Зміна лабільної частини гумусу ґрунту після тривалого застосування добрив у польовій сівозміні. Вісник Уманського НУС. 2013. № 1–2. С. 65–70.
 2. Трус О. М. Вплив тривалого застосування добрив на органічні колоїди ґрунту. Матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих учених (Умань, 14–15 березня 2013 р.). Умань, 2013. С. 128–130.

 

2014 р.

 1. Прокопчук І. В., Трус О. М. Баланс гумусу в ґрунті за тривалого застосування добрив у польовій сівозміні. Матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих учених (Умань, 11–12 березня 2014 р.). Умань, 2014. С. 66–67.
 2. Трус О. М. Безпека праці в сільському господарстві, проблеми та шляхи їх вирішення. Матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих учених (Умань, 11–12 березня 2014 р.). Умань, 2014. С. 253–255.

 

2015 р.

 1. Трус О. М., Прокопчук І. В. Вплив тривалого застосування добрив у польовій сівозміні на показники біологічної активності чорнозему опідзоленого. Матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих учених (Умань, 6 травня 2015 р.). Умань, 2015. С. 85–87.
 2. Трус О. М. Стан виробничого травматизму за видами нагляду та за регіонами України. Матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих учених (Умань, 6 травня 2015 р.). Умань, 2015. С. 267–269.
 3. Березовський А. П., Прокопенко Е. В., Трус О. М. Стан виробничого травматизму на виробництвах Черкаської області. Збірник наукових праць Уманського НУС. Умань, 2015. Вип. 87. Ч. 1. С. 73–79.
 4. Трус О. М. Зміни запасів гумусу в чорноземі опідзоленому після тривалого застосування добрив у польовій сівозміні. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційні шляхи розвитку сучасного овочівництва» (Умань, 23 вересня 2015 р.). Умань, 2015. С. 53–55.
 5. Господаренко Г. М., Трус О. М., Станіславський А. В. Вплив тривалого (50 років) застосування органічних добрив у польовій сівозміні на вміст і запаси гумусу в чорноземі опідзоленому. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної аграрної науки», (Умань, 20 листопада 2015 р.). Умань, 2015. С. 44–45.

 

2016 р.

 1. Трус О. М. Регулювання гумусового стану і родючості чорнозему опідзоленого за тривалого удобрення в польовій сівозміні. Матеріали всеукраїнської наукової інтернет-конференції «Інноваційні технології виробництва рослинницької продукції» (Умань, 20 квітня 2016 р.). Умань, 2016. С. 56–59.
 2. Господаренко Г. М., Трус О. М., Білик А. В. Вплив тривалого удобрення в польовій сівозміні на зміни агрофізичних властивостей чорнозему опідзоленого. Матеріали всеукраїнської наукової інтернет-конференції «Інноваційні технології виробництва рослинницької продукції» (Умань, 20 квітня 2016 р.). Умань, 2016. С. 23–25.
 3. Березовський А. П., Прокопенко Е. В., Трус О. М. Організація охорони праці в сучасному агропромисловому виробництві. Матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих учених (Умань, 10 травня 2016 р.). Умань, 2016. С. 178–180.
 4. Трус О. М. Вміст азоту лужногідролізованих сполук у чорноземі опідзоленому за тривалого удобрення польової сівозміни. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Овочівництво України: історія, традиції, перспективи» (Умань, 21 вересня 2016 р.). Умань, 2016. С. 80–82.
 5. Трус О. М., Господаренко Г. М., Прокопчук І. В. Гумус чорнозему опідзоленого та його відтворення: монографія. Умань, Уманський НУС : ВПЦ «Візаві», 2016. 228 с.

 

2017 р.

 1. Трус О. М. Продуктивність культур польової сівозміни та баланс гумусу в чорноземі опідзоленому після тривалого застосування добрив. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Екологічно безпечне, високопродуктивне використання ґрунту та застосування добрив» (Умань, 29 березня 2017 р.). Умань, 2017. С. 147–149.
 2. Березовський А. П., Прокопенко Е. В., Трус О. М. Порівняльний аналіз нещасних випадків та професійних захворювань на підприємствах України. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених (Умань, 10–11 травня 2017 р.). Умань, 2017. С. 240–242.
 3. Господаренко Г. М., Трус О. М., Трус Л. О. Агрохімічні показники чорнозему опідзоленого після тривалого застосування добрив у польовій сівозміні. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної аграрної науки» (Умань, 15 листопада 2017 р.). Умань, 2017. С. 28–30.
 4. Трус О. М. Гумусовий стан та показники родючості чорнозему опідзоленого після тривалого (з 1964 р.) застосування добрив у польовій сівозміні. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної аграрної науки» (Умань, 15 листопада 2017 р.). Умань, 2017. С. 126–128.

 

2018 р.

 1. Трус О. М. Зміна якісного складу гумусу чорнозему опідзоленого після тривалого застосування добрив у польовій сівозміні. Збірник наукових праць Уманського НУС. Умань, 2018. Вип. 92. Ч. 1. С. 271–282.
 2. Hospodarenko H., Prokopchuk I., Prokopchuk S., Trus A. Humus content in a podzolized chernozem after a long-term application of fertilizers in a field crop rotation. Agronomy Research. Tartu, Estonia, 2018. Vol. 16(3). P. 728–736. (Scopus).
 3. Трус О.М. Біологічна активність чорнозему опідзоленого після тривалого застосування добрив у польовій сівозміні. Збірник наукових праць «Агробіологія». № 1. Біла Церква, 2018. С. 106–115.
 4. Трус О. М., Прокопенко Е. В. Вплив тривалого удобрення в польовій сівозміні на біологічну активність ґрунту. Advances of science: Proceedings of articles the IV international scientific conference «Perspectives of science and education» (Czech Republic, Karlovy VaryUkraine, Kyiv, 28 September 2018). [Electronic resource]. Czech Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv, 2018. P. 1224–1234.
 5. Березовський А. П., Прокопенко Е. В., Трус О. М. Сучасний стан виробничого травматизму за галузями нагляду України. WayScience: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Сучасний рух науки» (Дніпро, 1–2 жовтня 2018 р.). Дніпро, 2018. С. 50–54.
 6. Березовський А. П., Прокопенко Е. В., Трус О. М. Аналіз виробничого травматизму та професійних захворювань на підприємствах України. Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна наука: проблеми і перспективи» (Київ, 6–7 жовтня 2018 р.). Ч. 1. Київ, 2018. С. 17–19.

 

2019 р.

 1. Березовський А. П., Трус О. М., Прокопенко Е. В. Стан виробничого травматизму та професійних захворювань в Україні. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2019. №. 1 (24). С. 241–249.
 2. Трус О. М. Вплив тривалого удобрення в польовій сівозміні на показники кислотності чорнозему опідзоленого. Advances of science: Proceedings of articles the II international scientific conference «Discovery Science» (Czech Republic, Karlovy VaryUkraine, Kyiv, 17 May 2019). [Electronic resource]. Czech Republic, Karlovy Vary: Skleněný Můstek – Ukraine, Kyiv: MCNIP, 2019. P. 227–233.
 3. Трус О. М. Вплив тривалого удобрення в польовій сівозміні на вміст водорозчинного гумусу в ґрунті. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і науково-педагогічних працівників «Підсумки наукової роботи за 2014–2019 рр.» (Умань, 14–15 травня 2019 р.). Умань, 2019. С. 84–86.
 4. Березовський А. П., Прокопенко Е. В., Трус О. М. Безпека праці на транспортних роботах в сільському господарстві. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і науково-педагогічних працівників «Підсумки наукової роботи за 2014–2019 рр.» (Умань, 14–15 травня 2019 р.). Умань, 2019. С. 319–321.
 5. Березовський А. П., Трус О. М., Прокопенко Е. В. Аналіз виробничого травматизму за регіонами України. Papers of the 7th International Scientific Conference «Science progress in European countries: new concepts and modern solutions». (Germany, Stuttgart, 31 May 2019). Germany, Stuttgart, 2019. P. 184–189.
 6. Трус О. М., Прокопенко Е. В. Гумус як фактор родючості ґрунту. The XIII International Scientific Conference «Science and Society». (Canada, Hamilton, 19 July 2019). Canada, Hamilton, 2019. Р. 226–231.
 7. Трус О. М. Зміна запасів енергії в гумусі ґрунту після тривалого удобрення в польовій сівозміні. Papers of the 3rd International Scientific and Practical Conference «Dynamics of the development of world science». (Canada, Vancouver, 20–22 November 2019). Canada, Vancouver, 2019. P. 623–628.
 8. Трус О. М. Вплив тривалого удобрення в польовій сівозміні на вміст лужногідролізованого азоту в ґрунті. Papers of the 2nd International Scientific and Practical Conference «Priority directions of science development». (Ukraine, Lviv, 25–26 November 2019). Ukraine, Lviv, 2019. P. 17–20.
 9. Березовський А. П., Трус О. М., Прокопенко Е. В. Стан професійної захворюваності на підприємствах України. Abstracts of the 4th International Scientific and Practical Conference «Topical issues of the development of modern science». (Bulgaria, Sofia, 11–13 December 2019). Bulgaria, Sofia, 2019. P. 738–741.
 10. Березовський А. П., Трус О. М., Прокопенко Е. В. Виробничий травматизм на підприємствах України. Abstracts of the 4th International Scientific and Practical Conference «Perspectives of world science and education». (Japan, Osaka, 25–27 December 2019). Japan, Osaka, 2019. P. 294–300.

 

2020 р.

 1. Трус О. М. Трансформація органічних речовин ґрунту за різного удобрення. Abstracts of IV International Scientific and Practical Conference «Science, society, education: topical issues and development prospects». (Kharkiv, Ukraine, 16–17 March 2020). Kharkiv, Ukraine, 2020. P. 56–59.
 2. Березовський А. П., Трус О. М., Прокопенко Е. В. Аналіз найбільш травмонебезпечних видів подій, що призвели до нещасного випадку в Україні за 2019 рік. Abstracts of the ІІІ International Scientific and Practical Conference «Eurasian scientific congress». (Barcelona, Spain, 22–24 March 2020). Barcelona, Spain, 2020. P. 122–126.
 3. Березовський А. П., Трус О. М., Прокопенко Е. В. Основні травмонебезпечні причини настання нещасних випадків в Україні за 2019 рік. Abstracts of І International Scientific and Practical Conference «Innovative development of science and education». (Athens, Greece, 29–31 March 2020). Athens, Greece, 2020. P. 160–166.
 4. Трус О. М. Вплив різних видів і норм добрив на гумусовий стан ґрунту. WayScience: Матеріали X Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Сучасний рух науки» (Дніпро, 2–3 квітня 2020 р.). Дніпро, 2020. Т. 2. С. 501–506.

 

2020 р.

 1. Трус О. М. Трансформація органічних речовин ґрунту за різного удобрення. Abstracts of IV International Scientific and Practical Conference «Science, society, education: topical issues and development prospects». (Kharkiv, Ukraine, 16–17 March 2020). Kharkiv, Ukraine, 2020. P. 56–59.
 2. Березовський А. П., Трус О. М., Прокопенко Е. В. Аналіз найбільш травмонебезпечних видів подій, що призвели до нещасного випадку в Україні за 2019 рік. Abstracts of the ІІІ International Scientific and Practical Conference «Eurasian scientific congress». (Barcelona, Spain, 22–24 March 2020). Barcelona, Spain, 2020. P. 122–126.
 3. Березовський А. П., Трус О. М., Прокопенко Е. В. Основні травмонебезпечні причини настання нещасних випадків в Україні за 2019 рік. Abstracts of І International Scientific and Practical Conference «Innovative development of science and education». (Athens, Greece, 29–31 March 2020). Athens, Greece, 2020. P. 160–166.
 4. Трус О. М. Вплив різних видів і норм добрив на гумусовий стан ґрунту. WayScience: Матеріали X Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Сучасний рух науки» (Дніпро, 2–3 квітня 2020 р.). Дніпро, 2020. Т. 2. С. 501–506.
 5. Volodymyr Fedorov, Оleg Kepko, Valentyna Kepko, Оleksandr Trus, Svitlana Zhurilo. Study of blurring and hysteresis of phase transformations of milk fat by transit calorimetry method. Carpathian Journal of Food Science and Technology. Technical University of Cluj Napoca, Romania, 2020. 12(3). P. 105–118. (Scopus, Web of Science).
 6. Березовський А. П., Трус О. М., Прокопенко Е. В. Аналіз стану виробничого травматизму по регіонах України. Abstracts of IV International Scientific and Practical Conference «Priority directions of science and technology development». (Kyiv, Ukraine, 20–22 December 2020). Kyiv, Ukraine, 2020. Р. 311–315.
 7. Березовський А. П., Трус О. М., Прокопенко Е. В. Аналіз основних причин та подій, що призвели до настання нещасних випадків на виробництві. Матеріали VIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання аграрної науки» (Умань, 21 грудня 2020 р.). Умань, 2021. С. 6–8.

 

2021 р.

 1. Гузар Б. С., Трус О. М. Оцінка та аналіз бюджетної децентралізації в Україні. Збірник наукових праць Уманського НУС. Умань, 2021. Вип. 98. Ч. 2. С. 89–110. (фах)
 2. Трус О. М. Баланс гумусу в ґрунті за тривалого застосування добрив. Proceedings of X International Scientific and Practical Conference «Science and education: problems, prospects and innovations». (Kyoto, Japan, 23–25 June 2021). Kyoto, Japan, 2021. P. 456–461.
 3. Трус О. М., Прокопенко Е. В. Вплив COVID–19 на виробничий травматизм в Україні. Proceedings of ІV International Scientific and Practical Conference «Results of modern scientific research and development». (Madrid, Spain, 28–30 June 2021). Madrid, Spain, 2021. P. 144–148.
 4. Трус О. М., Прокопенко Е. В. Оцінка стану виробничого травматизму по регіонах України за 2020 рік. Proceedings of І International Scientific and Practical Conference «Modern scientific research : achievements, innovations and development prospects». (Berlin, Germany, 4–6 July 2021). Berlin, Germany, 2021. P. 82–86.

Методичні вказівки та рекомендації

 1. Господаренко Г. М., Трус О. М. Методичні поради до виконання курсової роботи з дисципліни «Агрохімія» студентами напряму підготовки 6.090101 Агрономія. Умань, 2011. 27 с.
 2. Березовський А. П., Прокопенко Е. В., Трус О. М. Методичні вказівки для виконання практичного заняття з дисципліни «Безпека життєдіяльності (модуль Охорона праці)» на тему: «Дослідження мікроклімату виробничих приміщень і робочих місць» студентами денної та заочної форм навчання освітнього ступеня «Бакалавр». Умань, 2019. 14 с.
 3. Березовський А. П., Прокопенко Е. В., Трус О. М. Методичні вказівки для виконання практичного заняття з дисципліни «Безпека життєдіяльності (модуль Охорона праці)» на тему: «Дослідження запиленості повітря виробничих приміщень і робочих місць» студентами денної та заочної форм навчання освітнього ступеня «Бакалавр». Умань, 2019. 17 с.
 4. Березовський А. П., Прокопенко Е. В., Трус О. М. Методичні вказівки для виконання практичного заняття з дисципліни «Безпека життєдіяльності (модуль Охорона праці)» на тему: «Дослідження забрудненості повітря шкідливими газами виробничих приміщень і робочих місць» студентами денної та заочної форм навчання освітнього ступеня «Бакалавр». Умань, 2019. 15 с.
 5. Березовський А. П., Прокопенко Е. В., Трус О. М. Методичні вказівки для виконання практичного заняття з дисципліни «Безпека життєдіяльності (модуль Охорона праці)» на тему: «Визначення освітленості виробничих приміщень і робочих місць» студентами денної та заочної форм навчання освітнього ступеня «Бакалавр». Умань, 2019. 10 с.
 6. Березовський А. П., Прокопенко Е. В., Трус О. М. Методичні вказівки для вивчення теоретичного матеріалу і завдання для виконання контрольної роботи з дисципліни «Безпека життєдіяльності (модуль Охорона праці)» студентами заочної форми навчання освітнього ступеня «Бакалавр». Умань, 2019. 60 с.
 7. Березовський А. П., Прокопенко Е. В., Трус О. М. Методичні вказівки для виконання практичного заняття з дисциплін «Безпека життєдіяльності (модуль Охорона праці)» та «Охорона праці в галузі» на тему: «Організація навчання з охорони праці на підприємствах» студентами денної та заочної форм навчання освітнього ступеня «Бакалавр», «Магістр». Умань, 2019. 20 с.
 8. Березовський А. П., Прокопенко Е. В., Трус О. М. Методичні вказівки для виконання практичного заняття з дисциплін «Безпека життєдіяльності (модуль Охорона праці)» та «Охорона праці в галузі» на тему: «Вивчення порядку проведення розслідування та обліку нещасних випадків на виробництві» студентами денної та заочної форм навчання освітніх ступенів «Бакалавр», «Магістр». Умань: Уманський НУС, 2020. 58 с.
 9. Березовський А. П., Прокопенко Е. В., Трус О. М. Методичні вказівки для виконання практичного заняття з дисциплін «Безпека життєдіяльності (модуль Охорона праці)» та «Охорона праці в галузі» на тему: «Вивчення порядку проведення розслідування та обліку професійних захворювань і аварій на виробництві» студентами денної та заочної форм навчання освітніх ступенів «Бакалавр», «Магістр». Умань: Уманський НУС, 2020. 47с.
 10. Березовський А. П., Прокопенко Е. В., Трус О. М. Методичні поради для виконання практичної роботи з дисципліни «Охорона праці в галузі» на тему: «Порядок атестації робочих місць на відповідність нормативним актам про охорону праці» студентами денної та заочної форм навчання освітнього ступеня «Магістр». Умань, 2019. 17 с.
 11. Березовський А. П., Прокопенко Е. В., Трус О. М. Методичні вказівки і завдання для виконання контрольної та самостійної роботи з дисципліни «Охорона праці в галузі» студентами заочної форми навчання освітнього ступеня «Магістр». Умань, 2019. 24 с.
 12. Трус О. М., Березовський А. П., Прокопенко Е. В. Методичні вказівки для виконання лабораторних занять з дисципліни «Техноекологія» студентами денної форми навчання зі спеціальності 101 Екологія, 183 Технології захисту навколишнього середовища освітнього ступеня «Бакалавр». Умань, 2020. 48 с.
 13. Трус О. М., Березовський А. П., Прокопенко Е. В. Методичні вказівки для виконання практичних занять з дисципліни «Техноекологія» студентами заочної форми навчання зі спеціальності 101 Екологія освітнього ступеня «Бакалавр». Умань, 2020. 28 с.
 14. Трус О. М., Березовський А. П., Прокопенко Е. В. Методичні вказівки для виконання самостійної та контрольної роботи з дисциплін «Техноекологія» студентами заочної форми навчання зі спеціальності 101 Екологія освітнього ступеня «Бакалавр». Умань, 2020. 26 с.
 15. Трус О. М., Березовський А. П., Прокопенко Е. В. Методичні вказівки для виконання практичного заняття з дисциплін «Інженерна екологія» студентами денної та заочної форм навчання зі спеціальності 208 Агроінженерія освітнього ступеня «Бакалавр». Умань, 2019. 54 с.;
 16. Трус О. М., Березовський А. П., Прокопенко Е. В. Методичні вказівки для виконання самостійної та контрольної роботи з дисциплін «Інженерна екологія» студентами заочної форми навчання зі спеціальності 208 Агроінженерія освітнього ступеня «Бакалавр». Умань, 2019. 24 с.

 

Останні новини

Всі новини