+38 (04744) 3-87-81
Меню
Остання редакція: 11 січня 2021

Види і результати професійної діяльності

Види і результати професійної діяльності

Прокопенка Едуарда Васильовича

Підпункти

пункту 30 Ліцензійних умов

Показник виконання

1

наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection;

1. Poltoretskyi, S., Prykhodko, V., Poltoretska, N., Prokopenko, E., Demydas, H. (2019). Agro-ekologikal and biological aspects of the components selection for mixed sowing of forage crops. Ukrainian Journal of Ecology, 9(3), 31-36 (Web of Science)

2

наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України;

  1. Березовський А.П. Удосконалення методики оцінки професійних ризиків на робочому місці / А.П. Березовський, Е.В. Прокопенко // Вісник Уманського національного університету садівництва. – Умань. №1–2. – 2013. – С. 101-108.
  2. Березовський А.П. Стан виробничого травматизму на виробництвах Черкаської області / А.П. Березовський, Е.В. Прокопенко, О.М. Трус // Збірник наукових праць Уманського НУС. – Умань, 2015. – Вип. 87. – Ч. 1: Агрономія. – С. 73 – 79.
  3.  Прокопенко Е.В. Моделювання виробничих небезпек та зменшення їх шкідливого впливу при проведенні механізованих робіт / Е.В. Прокопенко, І.О. Лісовий, Т.С. Лісова // Збірник наукових праць Уманського державного аграрного університету. – Умань, 2015. – Вип. 90. – С. 21–29.
  4.  Господаренко Г.М. Врожайність зерна ячменю ярого за тривалого застосування добрив у польовій сівозміні / Г.М. Господаренко, О.Ю. Стасінєвич, Е.В. Прокопенко // Вісник Уманського національного університету садівництва. – Умань. №1. – 2015. – С. 3-8.
  5. Березовський А. П., Трус О. М., Прокопенко Е. В. Стан виробничого травматизму та професійних захворювань в Україні. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2019. №. 1 (24). С. 241–249.

10

організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника;

Заступник завідувача кафедри прикладної інженерії та охорони праці

13

наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування;

1. Методичні вказівки для вивчення теоретичного матеріалу і завдання для виконання контрольних робіт студентами заочного навчання з дисципліни «Основи охорони праці» / А. П. Березовський, Е. В. Прокопенко, О. М. Трус. – Умань, 2019. – 60 с.

2. Березовський А. П., Прокопенко Е. В., Трус О. М. Методичні вказівки для виконання практичного заняття з дисциплін «Безпека життєдіяльності (модуль Охорона праці)» та «Охорона праці в галузі» на тему: «Вивчення порядку проведення розслідування та обліку нещасних випадків на виробництві» студентами денної та заочної форм навчання освітніх ступенів «Бакалавр», «Магістр». Умань: Уманський НУС, 2020. 58 с.

3. Березовський А. П., Прокопенко Е. В., Трус О. М. Методичні вказівки для виконання практичного заняття з дисциплін «Безпека життєдіяльності (модуль Охорона праці)» та «Охорона праці в галузі» на тему: «Вивчення порядку проведення розслідування та обліку професійних захворювань і аварій на виробництві» студентами денної та заочної форм навчання освітніх ступенів «Бакалавр», «Магістр». Умань: Уманський НУС, 2020. 47с.

Останні новини

Всі новини