+38 (04744) 3-87-81
Меню
Остання редакція: 18 лютого 2020

Перелік друкованих праць

Перелік друкованих праць, к.с.-г.н. А.П. Березовський

1998р.

1. Білоножко В.Я., Березовський А.П. Проблеми насіннєзнавства гречки / В.Я. Білоножко , А.П. Березовський / Зб. наук. пр. Уманської СГА.- Умань:УСГА,1998. - С.55-60

1999р.

2. Березовський А.П. Вплив попередників на посівну якість та врожайні властивості насіння гречки в умовах південного Лісостепу України / А.П. Березовський / Зб. наук. пр. Інституту землеробства УААН –К.:Нора – прінт, 1999.-Вип.1-2.С. 34-38.

3. Білоножко В.Я., Березовський А.П. Вплив деяких прийомів насінництва на врожайні властивості насіння гречки / В.Я. Білоножко, А.П. Березовський / Зб. наук. пр. відділення рослинництва і переробки продукції УААН.-К.: Аграрна наука,1999. - С.31-32.

4. Березовський А.П. Вплив строків сівби та удобрення на посівні якості та врожайні властивості насіння гречки в умовах південного Лісостепу України / А.П. Березовський / Зб. наук. пр. Подільської державної аграрно-технічної академії. –Кам‘янець-Подільський,1999.-Вип.7. - С.93-96.

5. Білоножко В.Я., Полторецький С.П., Березовський А.П. Вплив умов вирощування на фізико-механічні властивості та посівні якості насіння гречки /В.Я. Білоножко , С.П. Полторецький , А.П. Березовський / Зб. наук. пр. Уманської СГА.- Умань,1999. - С.188-193.

2000р.

6. Білоножко В.Я., Березовський А.П. Вплив добрив та строків сівби гречки в південному лісостепу України на посівні та врожайні властивості насіння / В.Я. Білоножко, А.П. Березовський / Зб. наук. пр. Уманської СГА. Умань:УСГА , 2000. - С.105-111.

2001р.

7. Білоножко В.Я., Полторецький С.П., Березовський А.П. Посівні та врожайні властивості насіння гречки залежно від строків збирання в підзоні нестійкого зволоження південного Лісостепу України / В.Я. Білоножко ,С.П. Полторецький, А.П. Березовський / Зб. наук. пр. Уманської ДАА.- Умань,2001. - С.30-35.

2002р.

8. Білоножко В.Я., Полторецький С.П., Березовський А.П. Оцінка показників урожайності насіння гречки / В.Я Білоножко , С.П Полторецький , А.П. Березовський / Вісник аграрної науки. Київ 2002 , №6. – С.-40.

2003р.

9. Білоножко В.Я., Полторецький С.П., Березовський А.П. Посівні якості та врожайні властивості насіння гречки залежно від попередника та удобрення / В.Я. Білоножко ,С.П. Полторецький, А.П. Березовський / Біологічні науки і проблеми рослинництва - Умань, 2003 .- С.746-750.

10.Білоножко В.Я., Полторецький С.П., Березовський А.П. Життєздатність та життєвість насіння гречки залежно від генотипу , умов формування та терміну зберігання / В.Я.Білоножко, С.П.Полторецький, А.П. Березовський / Зб. наук. пр. Уманського ДАУ.- Умань,Вип. 57.-2003. - С.80-86.

2004р.

11.Білоножко В.Я., Полторецький С.П., Березовський А.П.Вплив попередника на формування насіння гречки та його врожайних властивостей / В.Я. Білоножко, С.П. Полторецький, А.П. Березовський / Зб. наук. пр. Уманського ДАУ.- Умань,Вип. 58.-2004. - С.89-98.

12. Мостов’як І.І., Карпенко В.П., Березовський А.П.Інтегрована система захисту ярих зернових культур від шкідників ,хвороб і бур’янів / І.І. Мостов’як, В.П. Карпенко, А.П. Березовський / Умань: Центр навчання та підтримки с.-г. товаровиробників Черкаської області, 2004.-Вип.73.-21с.

13.Білоножко В.Я., Полторецький С.П., Березовський А.П., Ермантраут Е.Р. До методики оцінки ступення залежності рівня врожайності та якості насіння гречки від ряду господарсько-цінних ознак під впливом елементів технології вирощування / В.Я. Білоножко , С.П. Полторецький , А.П. Березовський, Е.Р. Ермантраут / Методологія і методика підготовки фахівців в аграрних ВНЗ .- Умань ,2004.-С.22-32.

2005р.

14. Виробництво високоякісного насіння гречки / В.Я. Білоножко ,С.П. Полторецький , А.П. Березовський / Рекомендації. За ред. В.Я. Білоножка .- Миколаїв: Видавництво Ірини Гудим , 2005.-88с.

15.Білоножко В.Я., Полторецький С.П., Березовський А.П. Посівні та врожайні властивості насіння гречки залежно від умов вирощування та строків збирання / В.Я. Білоножко , С.П. Полторецький , А.П. Березовський / Зб. наук. пр. Уманського ДАУ.- Умань , Вип .-61. Ч.1.2005.- С.230-240.

2007р.

16.Березовський А.П. Підвищення безпеки життєдіяльності під час управління мобільними сільськогосподарськими машинами / А.П. Березовський / Зб. наук. пр. Уманського ДАУ.- Умань, 2007. Вип.-65. Ч.-1.:Агрономія. - С.252-257.

2008р.

17.Березовський А.П. Підвищення безпеки і охорони праці на транспортних роботах у сільському господарстві / А.П. Березовський / Зб. наук. пр. Подільського ДАТУ.- К.- Подільський ,2008. Вип.-16. -С. 449-452.

18.Березовський А.П.Інженерні проблеми безпеки та охорони праці АПК/ А.П. Березовський / Зб. наук. пр. Уманського ДАУ.- Умань, 2008. Вип.-69. Ч.-1.:Агрономія. - С.60-63.

2009р.

19.Березовський А.П. Система заходів попередження травматизму в небезпечних зонах машино-тракторних агрегатів / А.П. Березовський / Зб. наук. пр. Подільського ДАТУ.- К.- Подільський , 2009. Вип.-17. -С. 425-429.

2010р.

20.Агробіологічні та екологічні основи виробництва гречки :монографія / В.Я. Білоножко, С.П. Полторецький, Н.М. Полторецька, А.П. Березовський / Миколаїв: Видавництво Ірини Гудим, 2010.-332с.

2011р.

21. Березовський А.П. Моделювання небезпечних і шкідливих виробничих факторів на прикладі збиральних робіт на посівах гречки / А.П. Березовський / Зб. наук. пр. Уманського НУС.- Умань, 2011. - С.378-381.

2012р.

22. Березовський А.П. Сучасні проблеми екології праці та шляхи їхнього вирішення в Черкаській області / А.П. Березовський / Матеріали регіональної науково-практичної конференції «Актуальні екологічні та агробіологічні проблеми Середнього Придніпров’я в контексті сталого розвитку ». - Черкаси:ЧНУ ім..Б. Хмельницького, 2012.-с. 162-165.

2013р.

23. Агробіоценологія : навчальний посібник / В.Я. Білоножко, С.П. Полторецький, В.П. Карпенко, І.І. Мостов’як, А.П. Березовський /;за ред. В.Я.Білоножка . - Вінниця:ПП ,,ТД ,, Едельвейс ,2013.-340с.

24. Березовський А.П., Прокопенко Е.В. Виробничий травматизм та стан умов праці в Черкаській області / А.П. Березовський, Е.В. Прокопенко / Матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих учених. - Умань.-2013. - С. 165-166.

25. Березовський А.П.,Прокопенко Е.В. Удосконалення методики оцінки професійних ризиків на робочому місці / А.П.Березовський, Е.В. Прокопенко / Вісник Уманського національного університету садівництва. - Умань. №1-2. -2013. - С. 241-243.

2014

26.Березовський А.П. Прокопенко Е.В. Аналіз виробничого травматизму та заходи та заходи його запобігання в Черкаській області /А.П. Березовський, Е.В. Прокопенко / Матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих учених. - Умань. - 2014. - С. 241-243.

2015р.

27.Березовський А.П., Прокопенко Е.В.,Трус О.М.Стан виробничого травматизму на виробництвах Черкаської області / А.П. Березовський, Е.В.Прокоренко, О.М. Трус / Зб. наук. пр. Уманського НУС. - Умань, 2015.-Вип.87.- ч.-1.Агрономія.-с. 73-79.

28.Білоножко В.Я. Екологобіологічні причини нестабільної врожайності гречки / В.Я. Білоножко , Н.М. Полторецька , А.П. Березовський /Збереження біорізноманіття в контексті сталого розвитку:матеріали всеукраїнської наукової конференції - Черкаси: ФОП Белінська О.Б.2015.-с. 14-17.

29.Полторецький С. П., Білоножко В. Я., Полторецька Н. М., Березовський А.П. Патент на корисну модель №103801 (Україна) Спосіб вирощування насіння проса посівного з урахуванням особливостей збору врожаю в умовах правобережного лісостепу України./ С.П. Полторецький, В.Я. Білоножко, Н.М. Полторецька, А.П. Березовський / (Україна) № u 2015 07503 Опуб. 25.12.2015, Бюл.№24.

30.Полторецький С. П., Білоножко В. Я., Полторецька Н. М., Березовський А.П. Патент на корисну модель №103802 (Україна) Спосіб вирощування насіння проса посівного з урахуванням способу сівби і норми висіву в умовах правобережного лісостепу України./ С.П. Полторецький, В.Я. Білоножко, Н.М. Полторецька,А.П.Березовський/ (Україна) № u 2015 07504 Опуб. 25.12.2015, Бюл.№24.

31.Полторецький С. П., Білоножко В. Я., Полторецька Н. М., Березовський А.П. Патент на корисну модель №103808 (Україна) Спосіб вирощування насіння проса посівного з урахуванням попередника та особливостей мінерального живлення в умовах правобережного лісостепу України. / С.П.Полторецький, В.Я.Білоножко, Н.М.Полторецька, А.П. Березовський / (Україна) № u 2015 07517 Опуб. 25.12.2015, Бюл.№24.

32.Березовський А.П., Прокопенко Е.В. Організація адміністративно-громадського контролю за станом охорони праці / А.П. Березовський, Е.В. Прокопенко / Матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих учених. - Умань. - 2015. - С. 253-255.

2016р.

33.Полторецький С. П., Білоножко В. Я., Полторецька Н. М., Березовський А.П. Патент на корисну модель №107612 (Україна) Спосіб вирощування зерна гречки з урахуванням строку і способу сівби в умовах правобережного лісостепу України./ С.П. Полторецький, В.Я. Білоножко, Н.М. Полторецька, А.П.Березовський/ (Україна) № u 2016 00586 Опуб. 10.06.2016, Бюл.№11.

34.Полторецький С. П., Білоножко В .Я., Полторецька Н .М., Березовський А.П. Патент на корисну модель №108322 (Україна) Спосіб вирощування зерна гречки з урахуванням умов мінерального живленняв в правобережному лісостепу України./ С.П. Полторецький, В.Я. Білоножко, Н.М. Полторецька, А.П.Березовський / (Україна) № u 2016 00604 Опуб . 11.07.2016, Бюл.№13.

35.Аграрна економіка : навч. посібник. / В.Я. Білоножко, І.І. Мостов’як, В.П. Карпенко, А.П. Березовський; за ред. В.Я. Білоножка.- Умань: Видавець « Сочінський М.М.»,2016.-418с.

36.Агробіологічні та екологічні основи насіннєзнавства проса. Частина 1. Добір попередників і оптимізація системи удобрення : монографія / С.П. Полторецький, В.Я. Білоножко, Н.М. Полторецька, А.П.Березовський ; за ред. С.П. Полторецького. - Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2016.-256 с.

37.Агробіологічні та екологічні основи насіннєзнавства проса. Частина 2 . Оптимізація параметрів сівби та умов збору врожаю: монографія / С.П. Полторецький, В.Я. Білоножко, Н.М. Полторецька, А.П.Березовський ; за ред. С.П. Полторецького. - Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2016.-224 с.

38.Березовський А.П., Прокопенко Е.В., Трус О.М. Організація охорони праці в сучасному агропромисловому виробництві / А.П.Березовський, Е.В. Прокопенко, О.М.Трус / Матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих учених «Актуальні проблеми садівництва в сучасній аграрній науці». - Умань. - 2016. - С. 178-180.

39.Березовський А.П., Білоножко В.Я. Моделювання небезпечних і шкідливих виробничих чинників при збиранні проса посівного / А.П.Березовський, В.Я.Білоножко / Зб. наук. пр. Уманського НУС. - Київ: Видавництво «Основа», 2016.-Вип.89.- Ч.-1:Сільськогосподарські науки.-с. 221-228.

2017р.

40. Полторецький С.П., Білоножко В.Я., Полторецька Н.М., Березовський А.П. Пат. 117863 Україна МПК (2017.01) А01С 1/00, А01D 91/04 (2006.01).Спосіб вирощування насіння гречки з урахуванням попередника та особливостей мінерального живлення в умовах Правобережного Лісостепу України / С.П.Полторецький , В.Я.Білоножко, Н.М. Полторецька, А.П.Березовський; заявл. 03.02.2017; опубл. 10.07.2017,Бюл.№13.-6с.: іл.     

41. Полторецький С.П., Білоножко В.Я., Полторецька Н.М., Березовський А.П. Пат. 117864 Україна МПК (2017.01) А01С 1/00, А01D 91/04 (2006.01).Спосіб вирощування насіння гречки з урахуванням фону  мінерального живлення та особливостей збору врожаю в умовах Правобережного Лісостепу України / С.П.Полторецький , В.Я.Білоножко, Н.М. Полторецька, А.П.Березовський; заявл. 03.02.2017; опубл. 10.07.2017,Бюл.№13.-4с.                                                                                       

42. Полторецький С.П., Білоножко В.Я., Полторецька Н.М., Березовський А.П. Пат. 117865 Україна МПК (2017.01) А01С 1/00, А01С 3/00,С05D 1/00, С05С 11/00 .Спосіб вирощування насіння гречки з урахуванням фону живлення та строку сівби в умовах Правобережного Лісостепу України / С.П.Полторецький , В.Я.Білоножко, Н.М. Полторецька, А.П.Березовський; заявл. 03.02.2017; опубл. 10.07.2017,Бюл.№13.-5с.: іл.

43. Полторецький С.П., Білоножко В.Я., Полторецька Н.М., Березовський А.П. Пат. 118141 Україна МПК (2017.01) А01D 1/00, С05D 1/00 С05С 11/00.Спосіб вирощування насіння гречки з урахуванням способу сівби та особливостей мінерального живлення в умовах Правобережного Лісостепу України / С.П.Полторецький , В.Я.Білоножко, Н.М. Полторецька, А.П.Березовський; заявл. 03.02.2017; опубл. 25.07.2017,Бюл.№14.-5с.: іл.      

2018р.

44. Адаптивні технології вирощування круп’яних культур. Частина 1.Гречка : монографія [Текст] / С.П.Полторецький, В.Я.Білоножко, А.В.Рарок, Р.Ю.Гаврилянчик, Н.М.Полторецька, А.О.Яценко, А.П.Березовський, М.І.Блащук; за ред. С.П.Полторецького, В.Я.Білоножка.- Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2018.-176 с.

45. Адаптивні технології вирощування круп’яних культур. Частина 2.Сорго і сориз : монографія [Текст] / С.П.Полторецький, В.Я.Білоножко, А.В.Рарок, Р.Ю.Гаврилянчик, Н.М.Полторецька, А.О.Яценко, А.П.Березовський, М.І.Блащук; за ред. С.П.Полторецького, В.Я.Білоножка.- Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2018.-158 с.

2019р.

46. Березовський А. П., Трус О. М., Прокопенко Е. В. Стан виробничого травматизму та професійних захворювань в Україні. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2019. №. 1 (24). С. 241–249.

47. Жиляк І.Д., Мостов’як І.І., Березовський А.П., Очеретенко Л.Ю., Давискиба В.В., Пиркало В.В, Воробйова Н.В. Патент на корисну модель  №135748 (Україна) Спосіб визначення  вмісту рухомих сполук лантату, фосфору та калію в ґрунті у солянокислій витяжці методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно зв’язаною плазмою./ Жиляк І.Д., Мостов’як І.І., Березовський А.П., Очеретенко Л.Ю., Давискиба В.В., Пиркало В.В, Воробйова Н.В. / (Україна) № u 2019 01784 Опуб. 10.07.2019,  Бюл. № 14.

48. Жиляк І.Д., Мостов’як І.І., Березовський А.П., Сухомуд О.Г., Очеретенко Л.Ю., Давискиба В.В., Адаменко Д.М. Патент на корисну модель  №135964 (Україна) Спосіб визначення  вмісту рухомих сполук танталу, фосфору та калію в ґрунті у солянокислій витяжці методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно зв’язаною плазмою./ Жиляк І.Д., Мостов’як І.І., Березовський А.П., Сухомуд О.Г., Очеретенко Л. Ю., Давискиба В.В., Адаменко Д.М / (Україна) № u 2019 01785 Опуб. 25.07.2019,  Бюл. № 14.    

49. Жиляк І.Д., Мостов’як І.І., Березовський А.П., Сухомуд О.Г., Очеретенко Л.Ю., Давискиба В.В., Адаменко Д.М. Патент на корисну модель  №135965 (Україна) Спосіб визначення  вмісту рухомих сполук ніобію, фосфору та калію в ґрунті у солянокислій витяжці методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно зв’язаною плазмою./ Жиляк І.Д., Мостов’як І.І., Березовський А.П., Сухомуд О.Г., Очеретенко Л.Ю., Давискиба В.В., Адаменко Д.М / (Україна) № u 2019 01788 Опуб. 25.07.2019,  Бюл. № 14.  

Останні новини

Всі новини