+38 (04744) 3-87-81
Меню
Остання редакція: 11 грудня 2023

Перспективи розвитку кафедри прикладної інженерії та охорони праці

23 листопада на засіданні вченої ради інженерно-технологічного факультету виконуючий обов'язки завідувача кафедри, доцент Олександр ТРУС вислловив своє бачення майбутнього кафедри прикладної інженерії та охорони праці.

У розвитку кафедри прикладної інженерії та охорони праці визначальними є міждисциплінарні, міжспеціальні та об’єднавчо-програмні чинники.

Метою кафедри є використання набутого досвіду освітньої та наукової роботи у підготовці майбутніх висококваліфікованих фахівців відповідних спеціальностей, затребуваних на вітчизняному і міжнародному ринках праці.

Основним завданням кафедри прикладної інженерії та охорони праці є: підготовка фахівців, що володітимуть глибокими теоретичними знаннями з інженерної та комп’ютерної графіки, електро- та теплотехніки, інтелектуальної власності, нарисної геометрії, гідравліки, інженерної екології, теоретичної механіки, безпеки та охорони праці, матимуть практичні навички та уміння, які дозволять їм успішно проводити дослідження і вдало здійснювати повсякденну професійну діяльність у відповідних галузях знань.

Пріоритетні напрями діяльності кафедри прикладної інженерії та охорони праці є підвищення якості освітнього процесу відповідно до міжнародних стандартів та фахових компетентностей, шляхом впровадження інноваційних методів організації освітнього процесу та покращення навчально-методичного забезпечення дисциплін, що викладаються на кафедрі.

У науковій та інноваційній діяльності кафедри основним є забезпечення участі викладачів кафедри і студентів у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях, симпозіумах, семінарах, круглих столах; публікації результатів досліджень викладачів у наукових і фахових виданнях України; збільшення кількості публікацій співробітників кафедри у виданнях, що входять до науково-метричних баз даних Scopus та/або Web of Science.

Успішне виконання програми розвитку кафедри прикладної інженерії та охорони праці можливе за виконання таких умов:

–     активної участі викладачів та співробітників кафедри у пошуку шляхів поліпшення освітньої та наукової роботи кафедри;

–     постійного моніторингу передового світового досвіду організації навчально-методичної та науково-дослідної роботи вищої школи та успішного його застосування у роботі кафедри;

–     цілеспрямованої та наполегливої профорієнтаційної роботи серед школярів;

–     подальшої традиційної підтримки ініціатив кафедри з боку керівництва факультету та університету;

–     збереження атмосфери взаємної підтримки, доброзичливості та довіри між викладачами та співробітниками кафедри.