+38 (04744) 3-87-81
Меню
Остання редакція: 21 лютого 2020

Безпека життєдіяльності: основи охорони праці (181 Харчові технології)

Кафедра прикладної інженерії та охорони праці

Інженерно-технологічний факультет

Викладач: к.с.-г.н., доцент Прокопенко Е.В.

 Aнотація:

Мета курсу (інтегральна компетентність) – Здатність  розв’язувати складні спеціалізовані  задачі та практичні  проблеми  технічного  і  технологічного  характеру, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов у виробничих умовах підприємств харчової промисловості та  у  процесі  навчання,  що передбачає  застосування  теоретичних  основ  та  методів харчових технологій.

Цілі курсу (програмні компетентності) – Здатність розробляти та впроваджувати ефективні методи організації праці, нести відповідальність за професійний розвиток окремих осіб та/або груп осіб.

Програмні результати навчання:

-  Знати і розуміти основні концепції, теоретичні та практичні проблеми в галузі харчових технологій.

-  Виявляти творчу ініціативу та підвищувати свій професійний рівень шляхом продовження освіти та самоосвіти.

-  Проводити пошук та обробку науково-технічної інформації з різних джерел та застосовувати її для вирішення конкретних технічних і технологічних завдань.

-  Дотримуватися правил техніки безпеки та проводити технічні та організаційні заходи щодо організації безпечних умов праці під час виробничої діяльності.

-  Організовувати процес утилізації відходів та забезпечувати екологічну чистоту виробництва.

-  Підвищувати ефективність роботи шляхом поєднання самостійної та командної роботи.

-  Мати навички з організації роботи окремих виробничих підрозділів
підприємства та координування їх діяльності.

-  Зберігати та примножувати досягнення і цінності суспільства, вести
здоровий спосіб життя.

Короткий зміст курсу:

Теоретичні основи безпеки життєдіяльності. Концепція допустимого ризику. Принципи забезпечення безпечної життєдіяльності. Структурно-функціональна організація людини з точки зору взаємодії її з оточуючим середовищем. Вплив діяльності людини на навколишнє середовище. Природні і техногенні небезпеки. Соціальні і політичні та комбіновані небезпеки. Небезпеки в сучасному урбанізованому середовищі. Системи формування здоров’я. Безпека харчування. Безпека в умовах кримінальної злочинності та тероризму. Невідкладна допомога при нещасних випадках. Правове забезпечення та управління безпекою життєдіяльності.

Правові та організаційні питання з охорони праці. Законодавство України з охорони праці. Державне управління охороною праці, організація охорони праці на виробництві, контроль і нагляд за охороною праці. Аналіз травматизму і професійних захворювань. Основи виробничої санітарії. Вентиляція виробничих приміщень. Загальні основи електробезпеки та пожежної безпеки.

 

Останні новини

Всі новини