+38 (04744) 3-87-81
Меню
Остання редакція: 02 березня 2020

Безпека життєдіяльності: основи охорони праці (201 Агрономія)

Спеціальність ‑ 201 Агрономія

Освітній ступінь ‑ бакалавр

Кафедра прикладної інженерії та охорони праці

Інженерно-технологічний факультет

 

Викладач: к.с.-г.н., доцент Березовський А.П.

 

Aнотація:

Мета курсу (інтегральна компетентність) – засвоїти теоретичні знання та практичні вміння з правових та організаційних питань охорони праці, гігієни праці, виробничої санітарії, технічної та пожежної безпеки, а також активної позиції щодо практичної реалізації принципів пріоритету життя і здоров’я працівників відносно результатів виробництва.

Цілі курсу (програмні компетентності):

-     усвідомлення функцій держави, форм реалізації цих функцій, правових основ охорони праці;

-     дотримання основних принципів здійснення державної політики з питань охорони праці;

-     здатність оперувати термінами та визначеннями понять у сфері охорони праці;

-     здатність організовувати нагляд (контроль) за додержанням вимог законодавства у сфері охорони праці;

-     здатність до оцінювання ризиків виникнення та впливу небезпечних ситуацій на об’єктах суб’єкта господарювання та ризиків у сфері безпеки праці;

-     здатність до розуміння механізму процесів горіння і вибуху, обставин, дій та процесів, що спричиняють виникнення небезпечної ситуації;

-     здатність обґрунтовувати та розробляти заходи, спрямовані на забезпечення безпечної праці та запобігання виникненню нещасних випадків і професійних захворювань;

-     готовність до застосовування та експлуатації засобів індивідуального та колективного захисту людини від дії небезпечних і шкідливих виробничих чинників;

-     здатність до організації безпечної експлуатації техніки, устаткування, спорядження у сфері професійної діяльності, створення безпечних і здорових умов праці;

-     здатність до організації та проведення навчання з питань охорони праці працівників підприємств, установ та організацій;

-     здатність надавати долікарську допомогу постраждалим особам.

Програмні результати навчання:

-     організовувати складання планів заходів з охорони праці для виробничого підрозділу, галузі чи всього підприємства;

-     здійснювати розрахунок показників виробничого травматизму по виробничому підрозділу, галузі, підприємству;

-     вміти проводити дослідження параметрів мікроклімату на робочому місці;

-     визначати відповідність умов праці нормативам за показниками забрудненості повітря пилом чи шкідливими газами;

-     здійснювати розрахунки повітрообміну при забрудненні повітря робочої зони шкідливими речовинами;

-      вміти надавати долікарську допомогу потерпілим від дії небезпечних та шкідливих виробничих факторів.

Короткий зміст курсу:

Правові та організаційні питання з охорони праці. Законодавство України з охорони праці. Державне управління охороною праці, організація охорони праці на виробництві, контроль і нагляд за охороною праці. Аналіз травматизму і професійних захворювань. Основи виробничої санітарії. Вентиляція виробничих приміщень. Загальні основи електробезпеки. Загальні основи пожежної безпеки.

Останні новини

Всі новини