+38 (04744) 3-87-81
Меню
Остання редакція: 18 жовтня 2021

Безпека життєдіяльності (208 Агроінженерія)

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

 

Кафедра прикладної інженерії та охорони праці

Інженерно-технологічний факультет

 

Викладач: к.с.-г.н., доцент Прокопенко Е.В.

 

Кафедра екології та безпеки життєдіяльності

Факультет плодоовочівництва, екології та захисту рослиН

Викладач: к.с.-г.н., доцент Нікітіна О.В.

 

Aнотація:

Мета курсу (інтегральна компетентність) – Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі агропромислового виробництва та у процесі навчання, що передбачає застосування визначених теорій та методів відповідної науки і характеризується певною невизначеністю умов і вимог.

Загальні компетентності:

ЗК7. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях

Цілі курсу (програмні компетентності):

ФК10. Здатність організовувати використання сільськогосподарської техніки відповідно до вимог екології, принципів оптимального природокористування й охорони довкілля.

ФК13. Здатність організовувати роботу та забезпечувати адміністративне управління виробничими підрозділами, які здійснюють технічне забезпечення агропромислового виробництва відповідно до реалізації правових вимог безпеки життєдіяльності і охорони праці; аналізувати показники техногенних та природних небезпек, а також планувати і виконувати відповідні захисні заходи.

Програмні результати навчання:

ПРН 10. Демонструвати повагу до етичних принципів, своєю поведінкою впроваджувати етичні норми взаємовідносин в колективі, які сприяють досягненню виробничої мети. Проявляти самостійність і відповідальність у роботі.

ПРН 22. Визначати чисельні значення показників оцінювання стану охорони праці в галузях сільського господарства. Розробляти заходи з охорони праці і безпеки життєдіяльності відповідно до правових вимог законодавства.

Короткий зміст курсу:

Наукові основи безпеки життєдіяльності. Людина в системі «людина – середовище». Джерела небезпеки життєдіяльності людини та породжені ними фактори. Забезпечення безпечної життєдіяльності. Правове забезпечення та управління безпекою життєдіяльності. Правові та організаційні питання з охорони праці. Законодавство України з охорони праці. Державне управління охороною праці, організація охорони праці на виробництві. Основи виробничої санітарії. Вентиляція виробничих приміщень. Загальні основи електробезпеки. Загальні основи пожежної безпеки.

Останні новини

Всі новини